For­skjell på rumpe­troll og frosk

Aftenposten Junior - - Dyrevenn -

Hei, Ola!

Hvor­for ser rumpe­troll og frosk så for­skjel­li­ge ut?

Hil­sen Ma­ria (6)

Hei, Ma­ria!

De fles­te dy­re­ne du kjen­ner til, ser gans­ke like ut hele li­vet. Det er selv­sagt lett å se for­skjell på et ny­født føll og en 30 år gam­mel hest, men du kan lett se at de er sam­me dyre­art. Beg­ge har fire ben, to ører, langt an­sikt og hale.

Rumpe­troll og frosk der­imot er eks­tremt for­skjel­li­ge. De går igjen­nom noe som kal­les meta­mor­fo­se, som be­tyr en brå end­ring i ut­se­en­de og leve­måte.

Ut­ven­dig be­gyn­ner det pl­ut­se­lig å vokse frem ben. Den sto­re ha­len som bru­kes til svømming, skrum­per inn og for­svin­ner, sam­ti­dig som det i mun­nen gror frem en lang tun­ge som kan bru­kes til å fan­ge in­sek­ter med.

Inni rumpe­trol­let skjer det også sto­re end­rin­ger. Rumpe­troll pus­ter med gjel­ler, som fisk. Voks­ne fros­ker har ikke gjel­ler, men lun­ger, og pus­ter på sam­me måte som oss.

Etter hvert som rumpe­trol­let vokser, for­svin­ner gjel­le­ne, mens lun­ge­ne vokser frem. Alle dis­se end­rin­ge­ne er for å for­be­re­de den voks­ne fros­ken til et liv på land.

Rumpe­troll bor un­der vann og le­ver av å gna­ge på plan­ter. Der­for tren­ger de hver­ken ben, lun­ger el­ler tun­ge.

Dyre­hil­sen fra Ola Frosk

Rumpe­troll

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.