Gjor­de alt rik­tig da en båt kom mot dem mens de svøm­te

Red­nings­sel­ska­pet me­ner barn er flin­ke­re enn voks­ne til å ten­ke på hva som er lu­rest å gjø­re når man er ute med båt.

Aftenposten Junior - - Nyheter - Tekst: Ran­di Eli­se Midt­skog Foto: Javier Au­ris

For to uker si­den skul­le Ida, Ma­ja og pap­pa Mor­ten Horn svøm­me et kort styk­ke for å kom­me til en fin stupe­plass de had­de ba­det ved før. Fa­mi­li­en had­de lagt seil­bå­ten til på et sted som he­ter Fre­dags­hølet på Hva­ler i Øst­fold. Jen­te­ne had­de på seg selv­ly­sen­de rosa bi­ki­ni­er og svøm­te på en grønn flytema­drass.

Bå­ten kom

Pap­pen de­res svøm­te like bak dem, med to and­re flytema­dras­ser. Pl­ut­se­lig kom det en båt kjø­ren­de mel­lom jen­te­ne og fa­ren.

– Jeg så at det ble mørkt. Jeg trod­de først det var en sky foran so­len. Så brøl­te pap­pa skik­ke­lig høyt. Da jeg så opp, så jeg bå­ten, for­tel­ler Ida.

– Barn er flin­kest

Red­nings­sel­ska­pet for­tel­ler at det fine va­e­ret har gjort at re­kord­man­ge har va­ert på sjø­en. Der­for har det også va­ert fle­re ulyk­ker i år enn i fjor.

– I som­mer har vi va­ert ute på 442 fle­re opp­drag enn i fjor. Vi har red­det 23 per­soner fra å druk­ne. Dess­ver­re er det også man­ge som har druk­net i som­mer, sier Lars Mos­by En­ger i Red­nings­sel­ska­pet.

Hvem er of­test inn­blan­det i ulyk­ker?

– Det er voks­ne menn. Barn er flin­kest til å ten­ke sik­ker­het. Barn bru­ker red­nings­vest og er ofte flin­ke­re enn for­eld­re­ne til å ten­ke på hva som er lurt å gjø­re når man er på båt­tur.

Ble vett­skremt

Bå­ten som kom kjø­ren­de mel­lom fa­ren og søst­re­ne, kjør­te sak­te, men stop­pet ikke selv om far Mor­ten rop­te.

– Pap­pa viss­te jo ikke en­gang om vi var un­der bå­ten el­ler om vi var over vann. Han ble vel­dig redd, og det ble vi også, sier Ma­ja.

Bå­ten kjør­te etter­på en run­de rundt i buk­ten, før den dro av går­de. Fle­re men­nes­ker fikk med seg det som skjed­de. Af­ten­pos­ten Ju­nior har sett en vi­deo av bå­ten.

Po­li­ti­et kom

Man­ge rop­te til men­ne­ne at de ikke måt­te kjø­re av går­de. Bå­de po­li­ti­et og en båt fra Kyst­vak­ten kom til ste­det.

– Etter det had­de skjedd, så hå­pet jeg at en måke skul­le ba­e­sje dem i ho­det, sier Ida.

I vi­deo­en kan man også se at men­ne­ne ikke har på seg red­nings­ves­ter.

Ba­der fort­satt

Ma­ja og Ida er enig i at barn ofte er flin­kest på sjø­en. Selv bru­ker de all­tid red­nings­vest når de er ute med bå­ten. Da Af­ten­pos­ten Ju­nior mø­ter dem, har de ikke på ves­ter, for­di bå­ten lig­ger i en havn.

Po­li­ti­et let­te etter bå­ten, men fant den ikke. Selv om jen­te­ne ble red­de etter epi­so­den i som­mer, tok det ikke lang tid før de var ute i van­net og ba­det igjen.

– Det som skjed­de, skal ikke få øde­leg­ge som­mer­fe­rien vår, sier Ma­ja.

Ida(8) Ma­ja (10) Søst­re­ne Ma­ja og Ida svøm­te med den­ne flytema­dras­sen da bå­ten nes­ten kjør­te på dem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.