Sånn er livet i Det hvi­te hus

44 ame­ri­kans­ke pre­si­den­ter har bodd i et av ver­dens mest be­røm­te hus.

Aftenposten Junior - - Nyheter - Tekst: Anet­te Aas­heim

Idag er det Do­nald Trump som bor i Det hvi­te hus, sam­men med kona Me­la­nia og søn­nen Bar­ron (12). Det hvi­te hus lig­ger i Washing­ton D.C. i USA. Det er her alle ame­ri­kans­ke pre­si­den­ter bor og har kon­to­ret sitt.

Det er tatt vel­dig man­ge bil­der av alle pre­si­den­te­ne når de har bodd her, for ek­sem­pel når de har fei­ret hal­low­e­en og jul­af­ten, el­ler har lekt med hun­de­ne sine. Men også når de har hatt vik­ti­ge mø­ter når det har skjedd sto­re ting i USA.

Nå kan man for førs­te gang se alle dis­se bil­de­ne selv. Alle bil­de­ne er ikke lagt ut på nett­ste­det ennå, men når det er gjort, kan man se på mer enn 300.000 bil­der. Det­te har en stif­tel­se gjort blant an­net for at skole­ele­ver skal kun­ne se og kan­skje bru­ke bil­de­ne når de skal lage skole­opp­ga­ve.

For å gjø­re bil­de­ne di­gi­ta­le har Det hvi­te hus fått hjelp av et norsk fir­ma. De har la­get et spe­si­elt data­pro­gram slik at men­nes­ker over hele ver­den kan se bil­de­ne.

– Nå kan barn over hele ver­den få se og la­ere om Det hvi­te hus og his­to­ri­en. Tek­no­lo­gi­en vi har brukt ,har gjort det­te mu­lig, sier sje­fen i det nors­ke fir­ma­et Fo­toWa­re, An­ne Gret­land.

med sin og lek­te fra job­ben seg tok en pau­se han kledd Ba­rack Oba­ma der­for had­de hal­low­e­en, var an­sat­te. Det Do­nald Trump. pre­si­dent førOba­ma var en av de søn­nen til Spi­der­man. ut som

Et av rom­me­ne i Det hvi­te hus er helt rødt og he­ter der­for Det røde rom­met. Det­te bil­det ble tatt for over 50 år si­den. Da var det John F. Ken­ne­dy som var pre­si­dent i USA.

Hver påske må den ame­ri­kans­ke pre­si­den­ten ar­ran­ge­re et egge­løp for barn. I år var det førs­te gang Do­nald Trump og kona hans Me­la­nia gjor­de det­te. Da fikk de be­søk av påske­ha­ren på bal­kon­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.