– Man­ge gru­er seg til å be­gyn­ne på sko­len igjen

Fle­re barn rin­ger el­ler sen­der mel­ding når de tren­ger hjelp. I som­mer har mer enn 50 barn hver dag tatt kon­takt med hjelpe­tje­nes­ten Kors på hal­sen.

Aftenposten Junior - - Reportasje - Tekst: Ing­rid Emi­lie Thore­sen Bak­ker Foto: Javier Au­ris

INor­ge fin­nes det fle­re lo­ver som sier at barn skal bli hørt, og at de skal få si hva de me­ner. Men hva kan barn gjø­re når de fø­ler de ikke blir hørt av fa­mi­lie, la­ere­re el­ler ven­ner?

Det fin­nes fle­re hjelpe­tje­nes­ter i Norge der barn kan rin­ge og pra­te med voks­ne hvis man for ek­sem­pel ikke har det bra hjem­me, om man blir mob­bet på sko­len, el­ler om man har von­de tan­ker i ho­det.

– Ue­ni­ge med for­eld­re­ne sine

De to størs­te hjelpe­tje­nes­te­ne for barn i Norge he­ter Alarmte­le­fo­nen og Kors på hal­sen. In­ne på vakt­rom­met til Kors på hal­sen i Oslo sit­ter fle­re voks­ne foran hver sin data­ma­skin for å sva­re barn som sen­der mel­din­ger på chat el­ler mail. Noen av dem har på seg hode­te­le­fo­ner slik at de kan snak­ke med dem som rin­ger.

– De som job­ber her, vil at alle barn i Norge skal ha det bra. De har taus­hets­plikt. Det be­tyr at de ikke kan si noe av det som barn for­tel­ler vi­de­re, til noen and­re, sier Nel­li Kongs­haug. Hun er le­der for Kors på hal­sen.

Hva vil barn snak­ke om når de tar kon­takt?

– Hos oss snak­ker vi om alt mu­lig. Det kan for ek­sem­pel va­ere at man er for­els­ket, at man har krang­let med for­eld­re­ne sine, el­ler at man rin­ger for­di man er be­kym­ret for en venn som ska­der seg selv, sier Øystein. Han er en av dem som sva­rer bar­na som rin­ger.

Mob­bing

Alle barn kan ta kon­takt med Kors på hal­sen. De fles­te som tar kon­takt, er 13 år.

– I som­mer er det man­ge barn som har tatt kon­takt for­di de gru­er seg til å be­gyn­ne på sko­len etter fe­rien. Noen lu­rer for ek­sem­pel på hva de skal gjø­re om de blir mob­bet, el­ler hvor­dan det kom­mer til å bli når de be­gyn­ner i en ny klas­se, el­ler om de må ha svøm­ming på sko­len, sier Nel­li Kongs­haug.

Hva sva­rer dere da?

– Vi er opp­tatt av at det ikke er vi voks­ne som be­stem­mer hva bar­net skal gjø­re, men at vi fin­ner en løs­ning sam­men med bar­na når vi snak­ker med dem, sier Kongs­haug.

28.000 barn har tatt kon­takt

I fjor tok over 20.000 barn og unge kon­takt med Alarmte­le­fo­nen og Kors på hal­sen for å få hjelp. Det er fle­re enn før. Når man rin­ger dem, må man ikke for­tel­le hva man he­ter el­ler hvor man bor.

Hvor vik­tig er dis­se tje­nes­te­ne?

– Barn som vokser opp i Norge, er blant de bar­na i ver­den som har det best. Li­ke­vel er det man­ge barn her i lan­det som opp­le­ver ting som gjør livet vans­ke­lig. Da er det vik­tig at de har noen voks­ne som de kan snak­ke med, og som kan hjel­pe dem til å fin­ne ut av hva som er best å gjø­re, sier Ivar Stokke­reit i UNICEF.

Kan øve på å snak­ke med mam­ma og pap­pa

De som job­ber hos Kors på hal­sen, vil ikke at barn skal va­ere ale­ne med tan­ke­ne sine.

– Vi prø­ver å opp­munt­re barn til å snak­ke med and­re voks­ne som de sto­ler på, sier Øystein.

Men hva hvis barn ikke tør å snak­ke med for­eld­re­ne sine?

– Da kan de for ek­sem­pel rin­ge oss for å øve på å snak­ke med mam­ma og pap­pa om det som er vans­ke­lig for dem å pra­te om, sier Øystein.

– Man­ge barn og unge tør kan­skje ikke å rin­ge te­le­fo­nen vår, for­di de er red­de for at vi skal skjøn­ne hvem de er. Men vi vet ikke hvem de er selv om vi hø­rer stem­men, sier Nel­li Kongs­haug.

I Kors på hal­sen job­ber det over 200 fri­vil­li­ge som er mel­lom 22 og 80 år gam­le.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.