Vil du va­ere med og lage Af­ten­pos­ten Ju­nior?

På Ver­dens barne­dag i no­vem­ber skal vi lage en spe­sial­avis.

Aftenposten Junior - - Reportasje -

Ver­dens barne­dag fei­res for­di det fin­nes en Barne­kon­ven­sjon, som gir barn egne ret­tig­he­ter. I år fei­res den­ne da­gen 20. no­vem­ber.

Af­ten­pos­ten Ju­nior øns­ker å lage en spe­sial­avis den­ne da­gen. Da skal barn få be­stem­me hva avi­sen skal inne­hol­de. Vi tren­ger der­for noen barn som kan sit­te i re­dak­sjo­nen og be­stem­me hva jour­na­lis­te­ne skal skri­ve om.

Sy­nes du det­te hø­res spen­nen­de ut?

Send oss en kort søk­nad der du skri­ver hvor­for du har lyst til å va­ere med og lage den­ne avi­sen. Du bør også fore­slå et tema el­ler en sak vi bør skri­ve om.

Du kan bo hvor som helst i lan­det, men du bør ha mu­lig­het til å kom­me på et plan­leg­gings­møte i Oslo i midt­en av ok­to­ber.

Send søk­na­den til [email protected]­ten­pos­ten­junior.no. I emne­fel­tet kan du skri­ve «Ver­dens barne­dag». Frist for å gjø­re det­te er 1. sep­tem­ber.

I som­mer var det man­ge som de­mon­strer­te da Do­nald Trump vil­le skil­le barn fra for­eld­re­ne sine for­di de had­de krys­set gren­sen til USA ulov­lig. Da måt­te Trump skif­te me­ning.

Alle barn har rett til å gå på sko­le, men i Pa­kis­tan er det man­ge som ikke får mu­lig­het til det, som åtte år gam­le Roshna.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.