Får pre­mi­er

Aftenposten Junior - - Kultur -

Tril­ling­søs­te­ren til Al­ma, Jen­ny, har ruk­ket å lese ni bø­ker hit­til i som­mer­fe­rien. Søst­re­ne har lest man­ge bø­ker for­di de er med på en di­gi­tal lese­kam­pan­je som he­ter Som­mer­les.

– Som­mer­les er vel­dig bra for­di det gjør at fle­re barn får lyst til å lese, sier Al­ma.

Bø­ke­ne de har lest, har de re­gist­rert på nett­si­den som­mer­les.no. Når man re­gist­re­rer bø­ker man hø­rer på el­ler le­ser, kan man få di­gi­ta­le tro­fe­er og hen­te pre­mi­er på bi­blio­te­ket. Pre­mi­en kan for ek­sem­pel va­ere et arm­bånd, et bok­mer­ke el­ler en nøk­kel­ring.

– Jeg li­ker egent­lig ikke å lese, men i som­mer har jeg lest over 15 bø­ker. Det er mye mor­som­mere å lese nå som jeg får po­eng og pre­mi­er, sier Eli­se.

Re­kord­man­ge del­tar

I fjor del­tok nes­ten 60.000 barn

Bør barn lese bø­ker i som­mer­fe­rien?

– Ja, det sy­nes jeg. Hvis du le­ser mye i fe­rien, kan det bli enda let­te­re å lese. Og hvis du sy­nes det er lett å lese, er det ofte let­te­re å la­ere på sko­len, sier lese­fors­ker Kjer­sti Lunde­trae.

– Alle barn i Norge bør va­ere med

Al­ma, Eli­se og Jen­ny sy­nes det å va­ere med på Som­mer­les er vel­dig mor­somt.

– Det er mor­somt å lese for­di du får vite nye ting, og du kan se for deg his­to­rie­ne in­ne i ho­det ditt, sier Al­ma.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.