Hes­ter, aper og rot­ter kan bå­de smi­le og le. Men hvor­dan får vi dem til å gjø­re det?

Aftenposten Junior - - Dyrevenn - Tekst: Ås­hild Skad­berg

Det er ikke all­tid så lett å for­stå an­sikts­ut­tryk­ket el­ler ly­de­ne til et dyr. Men man­ge fors­ke­re me­ner at dyr kan smi­le og le, akku­rat som oss men­nes­ker.

Ki­ling

For å fin­ne ut mer om dy­resmil og dyre­lat­ter, har fors­ke­re be­gynt å kile dyr. Psy­ko­lo­gen Ma­ri­na Davi­la-Ross i Eng­land har kilt man­ge aper – bå­de oran­gu­tan­ger, go­ril­la­er, sjim­pan­ser og bono­boer. Alle sam­men smil­te og lo når de ble kilt!

Hun me­ner at lat­te­ren er en vik­tig del av ape­nes måte å «snak­ke» sam­men med hver­and­re på. Bå­de men­nes­ker og aper har ar­vet ev­nen til å le fra for­fed­re­ne som lev­de for 14–16 mil­lio­ner år si­den, sier hun.

Sjim­pan­ser og bono­boer, som lig­ner oss men­nes­ker mest, har en lat­ter som lig­ner vår.

Rotte­lat­ter

Rot­te­nes lat­ter er der­imot gans­ke ulik vår. Fak­tisk er ly­den av rotte­lat­ter slik at vi ikke kan høre den. Men rot­te­ne hø­rer hver­and­re! Og når fors­ke­re i la­bo­ra­to­ri­um ut­sty­rer seg med spe­si­elt lytte­ut­styr, kan de også høre rotte­lat­te­ren.

I USA er pro­fes­sor Jaak Panksepp blitt eks­pert på å få rot­ter til å le. Han og kol­le­ge­ne har bå­de kilt og lekt med rot­ter for å få opp hu­mø­ret de­res. Etter hvert be­gyn­te rot­te­ne å le med en gang fors­ker­ne kom inn i rom­met.

Hi hi hi! Ho ho ho! Bono­boer er blant de ape­ne som har mest til fel­les med men­nes­ker. Lat­te­ren lig­ner også.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.