Fø­ler seg ikke pen nok

Aftenposten Junior - - Spør Oss! -

Hei, Ve­ra

Jeg fø­ler meg ald­ri bra nok. Når jeg ser meg i spei­let, ser jeg bare dår­li­ge ting. Jeg har bolle­kinn, jeg fø­ler meg tykk, ne­sen er stygg, og øyne­ne er ikke sto­re nok. Når jeg ser på and­re jen­ter, fø­ler jeg meg enda styg­ge­re. Jeg tren­ger hjelp med å god­ta meg selv.

Hil­sen jen­te (12)

Hei!

Det er helt van­lig å ten­ke sånn! Jeg tror vel­dig man­ge barn og ung­dom­mer har en pe­rio­de hvor de bare fin­ner feil med seg selv. Men vi kan ikke byt­tes ut. Der­for må du god­ta deg selv, akku­rat så pen som du er.

Fin­ner all­tid feil

Når vi sam­men­lig­ner oss med and­re, fin­ner vi all­tid feil hos oss selv. Vi kan juk­se med bil­der og fik­se på oss selv, men det vi fak­tisk gjør, er å øde­leg­ge.

Du er pen!

Det er et ord­tak som sier at skjønn­het kom­mer in­nen­fra, og det er helt sant! For du kan va­ere så pen du bare vil, men hvis du fø­ler deg stygg, kla­rer du ikke se hvor vak­ker du er. Men hvis du kla­rer å føle deg pen, så strå­ler skjønn­he­ten ut! Der­for er det nød­ven­dig at du ser skjønn­he­ten din for å bli pen.

Snu bil­det

Det hjel­per å be­gyn­ne med litt av gan­gen. Finn noe du vir­ke­lig li­ker med deg selv. Bruk tid på å se hvor vak­kert det er. Kjenn etter hvor­dan det fø­les å se hvor pen den de­tal­jen ved deg er. Lukk øyne­ne og la fø­lel­sen fyl­le hele deg. Fort­sett sånn, med litt og litt av krop­pen.

Du er vak­ker

Sam­fun­net har all­tid ment noe om hva som er vak­kert, men det går ikke an å be­stem­me det. For sann­he­ten er at alle men­nes­ker er vak­re. Du er unik, det fin­nes in­gen i hele ver­den som er som deg. Det er der­for ditt an­svar å løf­te frem det. Du har ikke lov til å kas­te bort skjønn­he­ten på tulle­tan­ker. Jeg er sik­ker på at du kla­rer det hvis du kjen­ner or­dent­lig etter. For uten å ha sett deg, vet jeg at du er vak­ker!

Klem fra Ve­ra

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.