– Du kan ikke spil­le ego hvis du vil vin­ne

Jen­te­ne fra Ham­na IL dro helt fra Tromsø for å spil­le i ver­dens størs­te fot­ball­tur­ne­ring for barn. Slik kom de helt til A-slutt­spil­let i Nor­way Cup med 22–1 i mål­for­skjell.

Aftenposten Junior - - Sport - Tekst og foto: Mo­ni­ca Strøm­dahl

Fot­balla­get har spilt sam­men helt si­den 1. klas­se. Det er man­ge år si­den de slut­tet å krang­le på ba­nen. På for­hånd had­de la­get trent mye på pas­nin­ger. Men det al­ler vik­tigs­te for la­get er sam­hold, det å va­ere gode ven­ner. Det er opp­skrif­ten på suk­sess på ba­nen, me­ner de.

– Det nyt­ter ikke å spil­le ego hvis du vil vin­ne, sier en av fot­ball­spil­ler­ne, Su­san­ne (13).

La­get er kan­skje litt stren­ge mot seg selv noen gan­ger. Men hvis en av jen­te­ne ikke har det bra, job­ber de for én ting: Hu­mø­ret skal raskt til­ba­ke. Før de gikk ut på ba­nen un­der Nor­way Cup, sa de: Vi skal gi alt! Af­ten­pos­ten Ju­nior fulg­te dem en hel dag un­der tur­ne­rin­gen.

Li­na (14) KLOK­KEN 09.20: – Du står feil vei, Li­na! ro­per jen­te­ne. – Jeg gjør det med vil­je, ler Li­na. Da ro­per de and­re: – Så dere at det var tre gutte­gar­de­ro­ber og bare en jente­gar­de­ro­be? Det er ikke like­stil­ling!

Ma­rie(13) Li­na (14) Tu­va(13) Nora (13) og Ham­na er man­dag07.40: Det kom­merKLOK­KEN fra Ski­en. Tu­va møte et lag er skal snart Hun flet­tet av Nora. for å få hå­ret på inn på rom­met hår. – Men til å flet­te bes­te på la­get sier Tu­va. nem­lig den gode alle sam­men, jevnt over ba­nen er vi

KLOK­KEN 09.37: Jen­te­ne sam­ler seg i en ring, hol­der rundt hver­and­re og tar en fel­les al­vors­prat før kam­pen. – Vi har kom­met for å vin­ne, og vi må snak­ke sam­men hele ti­den, sier de. Vi må snak­ke sam­men hele ti­den!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.