La­get lunsj av gam­mel mat

– Er alt det­te søp­pel? Slik rea­ger­te bar­na på som­mer­lei­ren da de fikk se all ma­ten bu­tik­ke­ne skul­le kas­te.

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Ran­di Eli­se Midt­skog Foto: Stig B. Hansen

Det sma­ker sykt surt, sier Ni­ko­lai (9) etter å ha stuk­ket tun­gen mot en lime de nett­opp har klemt saf­ten ut av.

Fruk­ten skul­le egent­lig kas­tes for­di den var gam­mel. Men går det kan­skje an å lage noe godt av den li­ke­vel?

Af­ten­pos­ten Ju­nior er på som­mer­lei­ren Som­mer med me­ning i Ber­gen. Her blan­der Ni­ko­lai og ka­me­ra­te­ne jord­ba­er, lime, suk­ker og eple­juice som er gått ut på dato, i en blen­der. Pla­nen er å lage en jord­ba­er­drikk. In­gre­di­en­se­ne hen­tet de på et mat­la­ger.

La­g­rer ut­gått mat

I Nor­ge kas­ter vi man­ge tonn med mat hvert år. Det fin­nes fle­re grun­ner til at mat må kas­tes, men det be­tyr ikke all­tid at den ikke kan spi­ses. Noen gan­ger er ma­ten gått ut på dato, and­re gan­ger kan es­ken el­ler plas­ten rundt ma­ten va­ere ska­det. Da kan ikke bu­tik­ke­ne sel­ge mat­va­re­ne. Mye av ma­ten som skal kas­tes, hav­ner hos Mat­sen­tra­len. Det var hit del­ta­ger­ne på som­mer­lei­ren dro for å lete etter mat de kun­ne bru­ke.

– In­gen­ting feil

Før de fikk ut­fors­ke al­le rom­me­ne med mat, fikk bar­na ser­vert me­lon og jord­ba­er. Fruk­ten skul­le egent­lig va­ert kas­tet for­di noen av ba­ere­ne i kur­ven var dår­li­ge og me­lo­nen var gam­mel.

– Er alt det­te søp­pel? spør Mar­tin (10) mens han put­ter et jord­ba­er i mun­nen.

– Ja, det­te skul­le egent­lig blitt kas­tet, sva­rer la­ger­sjef Åge Nils­sen.

– De sma­ker jo så godt. Det er in­gen­ting feil med den­ne fruk­ten, me­ner Ni­ko­li­ne (11).

Fant is

Gut­te­ne i grup­pen blir sendt på kjøle­la­ge­ret for å fin­ne lunsj til res­ten av uken. De fin­ner yog­hurt, pai­bun­ner, melk, ba­er og juice som de vil ta med seg til­ba­ke. På fryse­la­ge­ret hak­ker noen av jen­te­ne ten­ner, men da de fin­ner en farge­rik papp­eske, blir stem­nin­gen god.

– Jip­pi! Her er det jo is!

Hvor­for lig­ger den her da?

– Kan­skje for­di pap­pen er re­vet opp i hjør­net, sier Ni­ko­li­ne. Es­ke på es­ke med mat blir stab­let opp foran ut­gangs­dø­ren.

– Hvor mye tror dere all den­ne ma­ten vei­er til sam­men? spør en av dem som job­ber der.

En av gut­te­ne tror ett tonn, en an­nen tror 125 kilo.

Rik­tig svar var: 148 kilo mat.

Fest­mat

Alt sam­men tar de med seg til­ba­ke til som­mer­lei­ren, det skal blant an­net bru­kes til lunsj de nes­te da­ge­ne. Gut­te­ne må be­gyn­ne å job­be med én gang, for å lage jord­ba­er­drik­ken. Ba­ere­ne med flek­ker kas­tes.

– Det­te skal vi sel­ge til for­eld­re, tan­ter og onk­ler som kom­mer på Ha­waii-fes­ten vi ar­ran­ge­rer i slut­ten av uken, for­tel­ler Ani­ta Mol­vik Mül­ler, som er leder for lei­ren.

Mor­ten (10) tar en slurk av drik­ken da den er fer­dig.

– Det luk­ter ikke akku­rat så godt, sier han.

– Men nam – det sma­ker jo kjempe­godt. Vel­dig søtt og litt surt, av­slut­ter Si­vert (9).

Mar­tin (10)

In­ne hos Mat­sen­tra­len i Ber­gen fant del­ta­ger­ne på som­mer­lei­ren nes­ten 150 kilo mat som de tok med seg til­ba­ke. Mar­tin (10)

Øde­lagt kar­tong Ki­ne (10) og Ni­ko­li­ne (11) fant helt fin is i en øde­lagt kar­tong.

Si­vert (9) opp­da­ger at det er sjo­ko­ladeyog­hurt i kas­se­ne han fikk.

Her pres­ser gut­te­ne lime til jord­ba­er­drik­ken. Bå­de ba­ere­ne, li­men og eple­juicen skul­le kas­tes for­di det var gam­melt. Si­vert (9)

Dis­se yog­hur­te­ne had­de egent­lig gått ut på dato for to uker si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.