– Det blir var­me­re, og det vil reg­ne mer

Tem­pe­ra­tu­ren på Jor­den kan øke med mer enn to gra­der, har fors­ke­re nå fun­net ut. Hva be­tyr egent­lig det?

Aftenposten Junior - - Nyheter - Tekst: Ing­rid Emi­lie Thore­sen Bak­ker

1 Skyl­des det var­me va­e­ret i som­mer glo­bal opp­var­ming?

– Ja, den glo­ba­le opp­var­min­gen har gjort som­mer­en enda litt var­me­re og tør­re­re enn van­lig. Det­te er noe de al­ler fles­te fors­ke­re er eni­ge om, sier klima­fors­ker Bjørn Hall­vard Sam­set fra Ci­ce­ro (et sen­ter der man fors­ker på kli­ma).

Hvor­for blir det var­me­re?

– Det er for­di driv­hus­ef­fek­ten blir ster­ke­re når vi slip­per ut mer og mer av gas­sen CO2. Driv­hus­ef­fek­ten gjør det sam­me på Jor­den som kla­er gjør med krop­pen vår. Den la­ger ikke mer var­me, men hol­der på var­men rundt Jor­den før den går ut i ver­dens­rom­met.

Hva er glo­bal opp­var­ming?

– Når du skrur opp ter­mo­sta­ten hjem­me, blir hu­set var­me­re. Akku­rat slik er det med glo­bal opp­var­ming også. Glo­bal opp­var­ming be­tyr at det blir litt var­me­re over­alt.

Er glo­bal opp­var­ming far­lig?

– Kata­stro­fe­ne skjer ikke over nat­ten, slik man ser på film. Men hvis det ikke gjø­res noe for å stop­pe ut­slip­pe­ne av gas­sen CO2, kan den glo­ba­le opp­var­min­gen va­ere far­lig.

Hvor­for er det et pro­blem at tem­pe­ra­tu­ren sti­ger?

– Det hø­res kan­skje ikke så mye ut når man sier at tem­pe­ra­tu­ren vil sti­ge med én el­ler to gra­der. Men når tem­pe­ra­tu­ren sti­ger, vil det for ek­sem­pel bli vans­ke­li­ge­re å dyr­ke mat.

Hvor­dan kan vi vite at det er blitt var­me­re?

– Vi må­ler var­men på Jor­den grun­dig, bå­de i luf­ten og i ha­vet. I til­legg ser vi at is­bre­er i hele verden smel­ter. I Asia får man­ge fersk­van­net sitt fra smelte­van­net fra is­bre­ene. Når de for­svin­ner, vil de ikke len­ger ha til­gang på vann. Det er et pro­blem.

Hva skjer hvis tem­pe­ra­tu­ren i verden blir to gra­der høy­ere?

– Vi vil få mer eks­trem­va­er, som lig­ner det vi har sett rundt i verden al­le­re­de. De eks­tremt var­me da­ge­ne vil bli var­me­re, og det vil reg­ne enda mer på regn­ful­le da­ger. Men hvor fort det vil skje, er vans­ke­lig å si.

Vil man kla­re å hind­re at tem­pe­ra­tu­ren sti­ger?

– Po­li­ti­ke­re i hele verden har be­stemt at den glo­ba­le opp­var­min­gen ikke skal bli mer enn to gra­der. Akku­rat nå vir­ker det som om vi ikke kla­rer å nå det må­let. Men selv om vi ikke har løs­nin­gen i dag, be­tyr ikke det at vi ikke kom­mer til å fin­ne den.

Det har va­ert eks­tremt varmt i sto­re de­ler av verden den­ne som­mer­en, som her i Paris i Frank­ri­ke. Man­ge barn fant en fon­te­ne der de kun­ne kjø­le seg ned.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.