Mis­tet job­ben

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Norge -

Per Sand­berg slut­tet i job­ben som fiskeri­mi­nis­ter i for­ri­ge uke. Han be­stem­te seg for å slut­te for­di han har fått mye kjeft etter at han var på fe­rie i Iran i som­mer.

Sand­berg inn­røm­mer at han gjor­de to feil da han dro til Iran:

1. Han sa ikke ifra til sje­fen sin, stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg, om at han skul­le rei­se dit.

2. Han la ikke igjen mo­bil­te­le­fo­nen sin hjem­me. Det­te er to reg­ler som alle som sit­ter i re­gje­rin­gen, må føl­ge.

De som kjef­tet på Sand­berg, er red­de for at no­en i Iran kan ha hen­tet ut vik­tig in­for­ma­sjon fra mo­bi­len hans. Det er usik­kert om det fak­tisk skjed­de.

Ha­rald Tom Nesvik fra Frem­skritts­par­ti­et er blitt ny fiskeri­mi­nis­ter i Nor­ge. Det be­tyr at han har an­svar for fisk og sjø­mat i Nor­ge.

Er­na Sol­berg (57) Stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg var Per Sand­bergs sjef da han var fiskeri­mi­nis­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.