Noe helt nytt på time­pla­nen

Hvor­dan er det å va­ere sint, redd el­ler for­els­ket? Det skal alle ele­ver snart la­ere om på sko­len.

Aftenposten Junior - - Reportasje - Tekst: Me­rete Glor­vi­gen Foto: Jan T. Es­pe­dal

På Ly­sa­ker sko­le i Bae­rum i Akers­hus snak­ker ele­ve­ne om hva som skjer når man er sint. – Når jeg er sint, fø­les det ak­ku­rat som å ha en ra­kett i ma­gen, som sky­tes opp gjen­nom hal­sen og inn i ho­det, sier Oline (8). – Til slutt eks­plo­de­rer den! Pang! Det kjen­nes som ho­det bren­ner opp.

Skjer om to år

Ele­ve­ne i klas­sen hen­nes la­erer å snak­ke om fø­lel­se­ne sine på sko­len. Om to år skal alle ele­ver i Nor­ge la­ere det­te. Den nye tin­gen man skal la­ere, he­ter livs­mest­ring. Det be­tyr at alle ele­ver skal la­ere om hvor­for man blir lei seg, el­ler hvor­for man ikke tør å gjø­re noe man egent­lig har lyst til.

Det­te kan man bli lei seg for: ¤¤Ikke få va­ere med og leke ¤¤Ikke kla­re å sco­re mål Det­te kan no­en grue seg til: ¤¤Gå i burs­dag ¤¤Rei­se på skole­tur

Redd for Har­ry Pot­ter

Ele­ve­ne i Oli­nes klas­se snak­ker også med helse­søs­ter i ti­men om hva de er red­de for. Det er man­ge uli­ke svar: Har­ry Pot­ter, stan­kel­ben, krig i Nor­ge, spø­kel­ser i ska­pet, sto­re hun­der, Mi­necraft og hø­ner.

– Det er vik­tig å øve på ting som dere er red­de for, sier helse­søs­ter.

Vik­to­ria (9) for­tel­ler at hun har va­ert redd for å over­nat­te borte. Der­for har hun øvd på det.

– Og da jeg prøv­de det, lik­te jeg det vel­dig godt og vil­le over­nat­te enda en dag! Men det pas­set ikke.

NB! En ver­sjon av den­ne sa­ken har stått på trykk i A-ma­ga­si­net.

Oline(8) Axel Gustaf (9)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.