Vil du va­ere med og lage Aftenposten Ju­nior?

På Ver­dens barne­dag i no­vem­ber skal vi lage en spe­sial­avis.

Aftenposten Junior - - Junior Si ;d -

Ver­dens barne­dag fei­res for­di det fin­nes en Barne­kon­ven­sjon, som gir barn egne ret­tig­he­ter. Om ting er vans­ke­lig, har du for ek­sem­pel rett til å få hjelp slik at li­vet blir bra igjen.

I år fei­res Ver­dens barne­dag 20. no­vem­ber.

Aftenposten Ju­nior øns­ker å lage en spe­sial­avis den­ne da­gen. Vi tren­ger der­for no­en barn som kan sit­te i re­dak­sjo­nen og be­stem­me hva jour­na­lis­te­ne skal skri­ve om. Vi tren­ger også man­ge gode ide­er, som skal hand­le om barns ret­tig­he­ter:

– Kjen­ner du barn som gjør noe bra for and­re?

– Er det noe du sy­nes er urett­fer­dig?

– Hva er klasse­ven­ne­ne dine mest opp­tatt av?

Send oss en kort søk­nad der du skri­ver hvor­for du har lyst til å va­ere med og lage den­ne avi­sen. Du må også fore­slå en sak vi bør skri­ve om.

Send søk­na­den til [email protected]­ten­pos­ten­junior.no I emne­fel­tet kan du skri­ve «Ver­dens barne­dag». Frist for å gjø­re det­te er 1. sep­tem­ber

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.