Ti­de­nes dy­res­te keeper

Fot­ballag bru­ker stør­re og stør­re penge­sum­mer på å kjø­pe fot­ball­spil­le­re. Usunt, me­ner fot­ball-eks­pert Kas­per Wike­stad.

Aftenposten Junior - - Forside -

Den­ne som­mer­en er fle­re fot­ball­spil­le­re blitt kjøpt for mer enn 500 mil­lio­ner nors­ke kro­ner. Det skjed­de før over­gangs­vin­du­et steng­te nå i au­gust.

Hva er egent­lig et over­gangs­vin­du?

– Det er en pe­rio­de i året hvor klub­ber får lov til å kjø­pe og sel­ge spil­le­re. alle land har én pe­rio­de på vin­te­ren og én på som­mer­en hvor det­te skjer, sier af­ten­pos­tens fot­ball-eks­pert Lars tjaern­ås.

før kun­ne alle klub­ber kjø­pe spil­le­re hele året, men man­ge men­te at det ble vans­ke­lig for la­get når spil­le­re hele ti­den kun­ne bli byt­tet ut.

– Usunt

fot­ball­eks­per­ter af­ten­pos­ten Ju­nior har snak­ket med, me­ner det bru­kes alt­for mye pen­ger.

– om man had­de fjer­net en null fra løn­nen til fot­ball­spil­ler­ne, tror jeg at de had­de va­ert minst like for­nøy­de. Jeg tror ikke det er sunt for unge spil­le­re å få for mye pen­ger for fort, sier fot­ball­eks­pert i tV 2 Kas­per Wike­stad.

Hva hvis det­te bare fort­set­ter?

– Det ser ikke ut som at de enor­me penge­sum­me­ne vil stop­pe med det førs­te. Det er nå helt van­lig at spil­le­re i Pre­mi­er League tje­ner over en halv mil­lion kro­ner i uken! Det har gått langt for­bi å va­ere usunt, me­ner Wike­stad.

Ver­dens dy­res­te

Un­der som­mer­ens over­gangs­vin­du i eng­land ble Ke­pa ar­riza­ba­la­ga (23) solgt for rundt 777 mil­lio­ner nors­ke kro­ner. Det gjør ham til ver­dens dy­res­te fot­ball­keeper noen­sin­ne.

Hvor­for kos­ter fot­ball­spil­le­re så mye?

– Det er for­di noen klub­ber har rike ei­ere som har råd til å bru­ke så mye pen­ger. I til­legg er det sånn at klub­be­ne tje­ner mer pen­ger jo bed­re de er. Da får de fle­re til­skue­re og fle­re folk som vil støt­te klub­ben med pen­ger, sier tjaern­ås.

Fin­nes in­gen gren­ser

Iføl­ge eks­per­te­ne fin­nes det in­gen gren­se for hvor man­ge pen­ger man kan bru­ke på en fot­ball­spil­ler. ofte får de bes­te spil­ler­ne til­bud fra fle­re klub­ber.

– Da øns­ker ofte klub­ben de spil­ler for, at de skal vel­ge den klub­ben som til­byr mest pen­ger, men spil­ler­ne be­stem­mer selv hva de vil gjø­re, sier tjaern­ås.

Hvor mye av pen­ge­ne får spil­ler­ne selv?

– egent­lig skal alt gå til klub­be­ne som sel­ger. Men noen spil­le­re dis­ku­te­rer seg også frem til en del pen­ger for å sel­ges, sier tjaern­ås.

Dy­re spil­le­re

Iføl­ge tjaern­ås og Wike­stad fin­nes det in­gen and­re idret­ter hvor idretts­ut­øve­re er så dy­re som i fot­ball.

Men hva er den mins­te over­gangs­sum­men noen­sin­ne?

– en mor­som his­to­rie jeg har hørt, er om en spil­ler som gikk fra en li­ten norsk klubb til en an­nen for man­ge år siden. Da ble klub­be­ne eni­ge om at over­gangs­sum­men skul­le va­ere to brød og én li­ter melk, sier tjaern­ås.

Re­kord-dyr Bra­si­li­ans­ke Ney­mar er den dy­res­te fot­ball­spil­le­ren noen­sin­ne. Han ble solgt fra Bar­ce­lo­na til pa­ris st. Ger­main (psG) i fjor for over 2 mil­li­ar­der nors­ke kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.