Reg­ner det all­tid?

Aftenposten Junior - - Oi! Kult! -

Hei, Andreas

Jeg lu­rer vel­dig på om det all­tid er regn et el­ler an­net sted på Jor­den, el­ler om det kan va­ere regn­fritt over­alt sam­ti­dig? Hil­sen Hen­rik (10)

Hei, Hen­rik!

Det er ikke sånn at det må reg­ne et an­net sted i ver­den for at det skal va­ere sol hos oss. Så i teori­en bur­de det va­ere mu­lig at hele Jor­den var regn­fri på et tids­punkt.

Men det tror jeg fak­tisk ikke har skjedd.

Selv om det er teo­re­tisk mu­lig at alle Af­ten­pos­ten Ju­nior­avi­se­ne er åp­net på ak­ku­rat den­ne siden ak­ku­rat nå, tror jeg ikke det er sann­syn­lig.

Sånn er det med regn også. Det er mu­lig. Men sann­syn­lig­he­ten er mik­ro­sko­pisk li­ten. Nes­ten null.

Hil­sen Andreas

En dag i au­gust reg­net det vel­dig mye i Ber­lin, da var det sol i Tromsø.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.