Kan fisker bli sol­bren­te?

Aftenposten Junior - - Dyrevenn -

Hei, Ola

Jeg lu­rer på om fisker kan bli sol­bren­te?

Hil­sen gutt (9)

Hei, dyre­venn.

Hvor utro­lig det enn hø­res ut: Fisker kan bli sol­bren­te!

Fak­tisk kan de bli så sol­bren­te at de dør av det. De mest ut­sat­te om­rå­de­ne er på ho­det, ryg­gen og langs hale­fin­nen. Sol­bren­te om­rå­der blir hvi­te og krem­ak­ti­ge, ikke røde som hos oss. Etter hvert som ska­den blir ver­re, kan det bli sto­re og styg­ge sår i hud­en.

Det kan gå al­vor­li­ge in­fek­sjo­ner i så­re­ne, og fisken kan få pro­ble­mer med å hol­de salt­inn­hol­det i krop­pen på rik­tig nivå.

For å be­skyt­te seg mot so­len pro­du­se­rer fisk slim. Sli­met dek­ker hele krop­pen, og det fun­ge­rer litt som sol­krem.

Det at de er i vann, hjel­per også. Vann be­skyt­ter egent­lig gans­ke godt mot so­len.

Men i klart og grunt vann kan det bli tøf­fe for­hold for fisken. Når det er mye sol (som i år), er det mye laks og røye som blir sol­bren­te. De hol­der til i klart, norsk elve­vann, der de far­li­ge sol­strå­le­ne kom­mer let­te­re til.

Dyre­hil­sen fra Ola

Jeg er ikke sol­brent

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.