Spi­ser ikke fro­kost

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Norge -

En ny undersøkelse om mat­va­ner blant ung­dom vi­ser at 1 av 4 (mel­lom 13 og 16 år) drop­per fro­kost én el­ler fle­re gan­ger i uken. De som ikke spi­ser fro­kost, har som re­gel hel­ler ikke med seg mat­pak­ke. Fro­kost er vik­tig og gir barn ener­gi, slik at de kan føl­ge med på sko­len, me­ner Frøy­dis Vik, som job­ber ved Uni­ver­si­te­tet i Ag­der.

Un­der­sø­kel­sen er gjort av Opi­nion for blant an­net opp­lys­nings­kon­to­re­ne i land­bru­ket.

Man­ge ung­dom­mer drop­per å spi­se fro­kost før sko­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.