Sko­ler kan bli stengt

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Verden -

Man­ge pa­le­stins­ke skole­barn be­gyn­te på sko­len igjen i Gaza i for­ri­ge uke. Men snart kan det va­ere at sko­le­ne de­res må sten­ge.

– Det er ikke nok penger til å hol­de sko­le­ne åpne etter sep­tem­ber, sier Chris Gun­ness, som job­ber i FN.

FNs hjelpe­or­ga­ni­sa­sjon for pa­le­stins­ke flykt­nin­ger dri­ver fle­re sko­ler, blant an­net i Gaza og på Vest­bred­den. Frem til nå har USA va­ert det lan­det som har gitt or­ga­ni­sa­sjo­nen mest penger til å dri­ve dis­se sko­le­ne. Men når har USA be­stemt seg for å kut­te i penge­støt­ten. Der­med får også sko­le­ne mind­re penger.

Dis­se jen­te­ne fra Gaza by had­de sin førs­te skole­dag i for­ri­ge uke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.