Hvor so­ver knot­ten?

Aftenposten Junior - - Dyrevenn -

Hei, Ola.

Jeg lu­rer på hvor knot­ten bor og hvor den so­ver?

Hil­sen Kla­ra (6)

Hei, Kla­ra.

Det rik­ti­ge sva­ret er «nes­ten over­alt». Det fin­nes nem­lig utro­lig man­ge for­skjel­li­ge ty­per knott, og hver av dis­se ty­pe­ne har uli­ke bo­ste­der og va­ner.

Fak­tisk vet man ikke akku­rat hvor man­ge uli­ke ty­per knott som fin­nes.

I dag tror man at det fin­nes rundt to tu­sen ar­ter, men det blir sta­dig opp­da­get nye. Du kan fin­ne knott over­alt i ver­den, bort­sett fra i ør­ke­nen og i om­rå­der som er fros­ne he­le året.

Knot­ten har nem­lig ett krav – ren­nen­de vann.

Meste­par­ten av li­vet le­ver knot­ten un­der vann. I førs­te del av li­vet er knot­ten bare en lar­ve som ikke en­gang kan be­ve­ge seg. Når lar­ven har vokst seg stor nok, for­vand­ler den seg og for­la­ter van­net.

Voks­ne knott bor litt over­alt, men de er spe­si­elt gla­de i gjemme­ste­der på gress, løv, pin­ner og i bus­kas. Det­te er ste­der der de er i skjul. Her kan de slap­pe av slik at de kan ta seg en lur.

Dyre­hil­sen fra Ola

En­de­lig vok­sen!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.