Snak­ker stygt om klaer­ne mine

Aftenposten Junior - - Spør Oss! -

Hei

Alle jen­te­ne i klas­sen går med de sam­me klaer­ne, bort­sett fra meg. Man­ge sier styg­ge ting om klaer­ne mine. Jeg har sagt at jeg li­ker de klaer­ne jeg går med. Men det er ikke hyg­ge­lig å få sån­ne kom­men­ta­rer. Hva kan jeg gjø­re? Hil­sen jen­te.

Hei, kja­ere deg!

At man får ne­ga­ti­ve kom­men­ta­rer for­di man ikke går med de «rik­ti­ge» klaer­ne el­ler de rik­ti­ge mer­ke­ne, er noe av det dum­mes­te jeg har hørt!

Å si noe om and­re ut ifra de klaer­ne man har på seg, er som å mene noe om hvor­dan bo­ken er skre­vet etter kun å ha sett på ut­si­den av bo­ken. Du kan gå glipp av man­ge gode bø­ker på den må­ten.

Va­er deg selv!

Jeg blir så glad når jeg hø­rer om men­nes­ker som deg, som tør å skil­le seg ut og va­ere seg selv!

Det kre­ver en selv­til­lit og et mot som man­ge ikke har. Du må gjø­re alt du kan for å ta vare på det!

Det er bra å gjø­re det som ikke er så nor­malt. Da blir det plut­se­lig mye an­net som også opp­fat­tes som helt van­lig.

Men­nes­ker er rare

Hvor­for er det så skum­melt å va­ere an­ner­le­des enn and­re? Når man er ten­åring, fø­les det vik­tig ikke å skil­le seg ut. Men når man blir eld­re, blir det plut­se­lig vik­tig å va­ere an­ner­le­des, å skil­le seg litt ut. Det er litt mor­somt å ten­ke på!

Vi men­nes­ker er litt rare sånn. I det ene øye­blik­ket skal vi, i det and­re øye­blik­ket skal vi ikke.

Du er unik!

Jeg ten­ker at du har en vel­dig spe­si­ell egen­skap, si­den du tør å va­ere deg selv! Det skal du fort­set­te med.

Du kan in­spi­re­re and­re som har lyst til å va­ere an­ner­le­des, men som ikke tør.

Men når du gjør det­te, må du også tak­le de ne­ga­ti­ve kom­men­ta­re­ne fra de and­re jen­te­ne i klas­sen.

Snakk med noen du sto­ler på om det­te!

Tør å va­ere den du er, ikke den per­sonen de and­re jen­te­ne vil at du skal va­ere.

Lyk­ke til!

Hil­sen helse­bro­ren

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.