Hvor­for er god­te­ri blitt dy­re­re?

Brus, sjo­ko­la­de og små­godt kos­ter mer etter at suk­ker­av­gif­ten har økt. Nå hand­ler fle­re god­te­ri hel­ler and­re ste­der enn i nors­ke bu­tik­ker.

Aftenposten Junior - - Nyheter - Tekst: Ca­thri­ne Sol­bak­ken Il­lust­ra­sjon: Andreas Brek­ke

1 Hvor­for ble god­te­ri og brus dy­re­re i år?

– Po­li­ti­ker­ne vil­le at mat og drik­ke som ikke er bra for krop­pen, skul­le kos­te mer. Vel så vik­tig var det nok å skaf­fe pen­ger til nye ting som po­li­ti­ker­ne øns­ker å gjø­re. De reg­ner med å få inn nes­ten 2 mil­li­ar­der kro­ner gjen­nom suk­ker­av­gif­ten bare i år, sier Tar­jei Havnes, som er øko­nom.

2 Hva er en suk­ker­av­gift?

– Vi har av­gif­ter på va­rer for å skaf­fe pen­ger til å be­ta­le for blant an­net syke­hus, sko­ler og vei­er i Nor­ge. Hvis po­li­ti­ker­ne vil at folk skal bru­ke mind­re av en vare, for ek­sem­pel god­te­ri og brus, kan de også gjø­re va­ren dy­re­re med av­gif­ter. Da vel­ger folk noe an­net i bu­tik­ken, sier Havnes. 3 Kan man ikke bare kjø­pe brus og god­te­ri fra ut­lan­det? – Jo. Tall fra Sta­tis­tisk sen­tral­byrå vi­ser at grense­han­de­len øker. Vi vet at den øker på grunn av suk­ker­av­gif­ten, men vi vet ikke hvor mye. Folk hand­let mer i Sve­ri­ge også før av­gif­ten gikk opp, sier Havnes.

4 Hva sy­nes du om av­gif­ten?

– Hvis pro­ble­met er at vi spi­ser for mye suk­ker, så er den litt rar. Man­ge va­rer med mye suk­ker slip­per unna, sånn som ka­ker og kjeks. Sam­ti­dig er det va­rer uten suk­ker, som lett­brus og suk­ker­fritt god­te­ri, som får suk­ker­av­gift. En av­gift på alt som inne­hol­der suk­ker, vil­le va­ert mer rik­tig, sier han.

5 Hva er dumt med økt suk­ker­av­gift?

– Va­rer som la­ges og sel­ges i Nor­ge, blir dy­re­re enn va­rer fra and­re land hvor man ikke har den­ne av­gif­ten, sier Pet­ter Haas Bru­bakk i NHO Mat og Drik­ke. 6 Hva er bra, da? – Forsk­ning vi­ser at økte av­gif­ter på drik­ker med suk­ker, som for ek­sem­pel brus, gjør at folk drik­ker mind­re av det. Det har størst ef­fekt på barn og unge og dem som drik­ker mye brus, sier Knut-In­ge Klepp i Folke­helse­in­sti­tut­tet.

7 Kan suk­ker­av­gif­ten bli borte?

– Det er det po­li­ti­ker­ne som be­stem­mer. Jeg tror ikke den blir borte, sier Havnes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.