Fant 1500 år gam­le gull­myn­ter

Aftenposten Junior - - Nyheter -

Minst 300 gull­myn­ter ble fun­net i en kruk­ke i en gam­mel tea­ter­kjel­ler i Ita­lia.

– Vi snak­ker om en ek­sep­sjo­nell oppdagelse, sier sjefar­keo­log Lu­ca Ri­nal­di iføl­ge NRK.

Hvor mye de eld­gam­le myn­te­ne er verdt, er usik­kert. Noen eks­per­ter me­ner det kan va­ere snakk om mil­lio­ner av kro­ner. Myn­te­ne er tro­lig 1500 år gam­le.

– Noen gan­ger fin­ner man myn­ter som hen­ger sam­men, men al­le dis­se lå hver for seg. Det var som å åpne en lomme­bok, sier Ri­nal­di.

Myn­te­ne lå i en kruk­ke da de ble fun­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.