Hvor­for var det ikke far­ger på TV-skjer­me­ne i gam­le da­ger?

Aftenposten Junior - - Oi! Kult! -

Hei, Andreas!

Hvor­for var bil­de­ne på TV-en i svart-hvitt før i ti­den? Kun­ne ikke ka­me­ra­ene fil­me i far­ger? An­ton (12)

Takk for et strå­len­de spørs­mål, An­ton! Da TV-en ble opp­fun­net, var alt svart-hvitt. Fort­satt kan vi se gam­le klipp uten far­ger.

Man­ge bil­der

Å se film på en skjerm er egent­lig å se man­ge still-bil­der etter hver­and­re. Hvis de kom­mer tett nok, opp­fat­ter hjer­nen vår det som et le­ven­de bil­de.

Enk­le­re med svart-hvitt

I gam­le da­ger ble bil­de­ne fan­get på en film­rull. Det ble til en lang rek­ke bil­der, som kun­ne vi­ses frem raskt etter hver­and­re.

Å lage svart-hvitt-film er mye enk­le­re enn å lage en farge­film. Om det er mye lys på fil­men, blir det hvitt. Der det er lite lys, blir det mørkt. Så en­kelt.

Farge­film etter hvert

Men det er også let­te­re å vise svart-hvitt. Du tren­ger bare et ap­pa­rat som kan vise mye lys noen ste­der og mind­re lys and­re ste­der. Å lage og vise farge­film er mye vans­ke­li­ge­re. Det klar­te vi først mye se­ne­re.

I dag fan­ger vi ikke bil­de­ne på film, men på di­gi­ta­le brik­ker inni ka­me­ra­et. Når du tryk­ker på en knapp, vil ka­me­ra­et lag­re 60 bil­der hvert se­kund. Hvert av bil­de­ne be­står av man­ge mil­lio­ner prik­ker. Og hver av de prik­ke­ne har en far­ge!

Rul­le sam­men TV-en

Tek­no­lo­gi­en ut­vik­ler seg hele ti­den. Om ti år får jeg kan­skje et spørs­mål fra en 12-åring om hvor­for al­le TV-ene var tun­ge og fla­te før i ti­den. For i frem­ti­den vil vi nok kun­ne rul­le sam­men TV-en og ta den med til en venn. Hil­sen Andreas

Slik så det ut da NRK send­te bar­ne-TV for al­ler førs­te gang (for 60 år si­den). On­kel Lau­ritz het pro­gram­le­de­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.