Når dyr må til le­gen

Kat­ter kan ikke snak­ke, så hva gjør de når de ikke er fris­ke?

Aftenposten Junior - - Dyrevenn - Tekst: Ing­rid Emi­lie Thore­sen Bak­ker Foto: In­gar Stor­fjell

Dyr kan få bå­de in­flu­en­sa, fe­ber og om­gangs­syke, ak­ku­rat som men­nes­ker, sier dyr­lege Karo­li­ne Ha­rald­sen ved Sin­sen Dyre­kli­nikk i Oslo.

Foran hen­ne står den tre må­ne­der gam­le kat­ten Glimt. Hun stik­ker ham med en sprøy­te. Det er noe al­le katt­un­ger og val­per må få når de er små. Sprøy­ten inne­hol­der en vak­si­ne som gjør at de ikke blir syke.

Hvor­for kom­mer dyr til le­gen?

– Det kan va­ere for alt fra øre­be­ten­nel­se, mage­pro­ble­mer og tann­verk til gra­vi­di­tet og mer al­vor­li­ge syk­dom­mer, alt­så for man­ge av de sam­me grun­ne­ne som men­nes­ker.

Hva er den størs­te for­skjel­len?

– Dy­re­ne kan ikke for­kla­re hva som er galt når de blir syke. Det er ei­e­ren som mer­ker at dy­ret kan­skje er trøt­te­re enn van­lig, el­ler har smer­ter. Da er det min opp­ga­ve å fin­ne ut hva som er galt.

Er dyr red­de når de skal til dyr­le­gen?

– Ja, noen er det. Å va­ere hos dyr­le­gen er ofte noe de for­bin­der med noe skum­melt. Kan­skje for­di de hus­ker at det skjed­de noe som gjor­de vondt sist de var her. Men vi prø­ver alltid å gjø­re det så hyg­ge­lig som mu­lig for dy­re­ne.

Det hen­der at dyr­le­gen også blir redd.

– Da jeg job­bet i Un­garn, fikk jeg inn en stor bjørn fra dyre­ha­gen. Det var bå­de kult og skum­melt. Jeg var litt redd for at den skul­le våk­ne fra be­dø­vel­sen sin ...

Dyr­lege Karo­li­ne Ha­rald­sen un­der­sø­ker kat­ten: Vekt, ten­ner, vaer­hår og hale. Er alt OK?

Kat­ten har fått be­dø­vel­se. Den sov da den ble ope­rert.

Det er flest kat­ter og hun­der som be­sø­ker dyre­kli­nik­ken på Sin­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.