Helt for­budt med mo­bil på sko­len

De som be­stem­mer i Frank­ri­ke, har la­get en ny lov om mo­bil­for­bud på alle sko­ler. Om Thomas tar opp mo­bi­len fra sek­ken, må han sit­te igjen.

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Vi­be­ke Knoop Rach­line Foto: Ni­ko­lai Ja­kob­sen

Sis­te time er over på en sko­le i Pa­ris. Det førs­te ele­ve­ne gjør når de kom­mer ut, er å ta frem mo­bi­le­ne. Hele da­gen har de nem­lig lig­get av­slått, i skole­sek­ken.

– Hvis ikke blir vi straf­fet. Da kan te­le­fo­nen bli inn­dratt, el­ler vi må sit­te igjen, sier Thomas (12).

Gjel­der hele lan­det

I som­mer ble det inn­ført en ny lov på alle sko­ler i hele Frank­ri­ke: In­ne på sko­lens om­rå­de er det helt for­budt å bru­ke mo­bil, også i fri­mi­nut­te­ne.

På man­ge sko­ler må te­le­fo­nen leg­ges i en egen hyl­le når ti­men be­gyn­ner.

Grun­nen til det­te er at de som be­stem­mer i Frank­ri­ke, me­ner mo­bi­le­ne tar for mye opp­merk­som­het, at det blir vans­ke­li­ge­re å føl­ge med i ti­men.

På sko­len Pi­la­t­re de Ro­zier i Pa­ris har de hatt den­ne re­ge­len i ett år al­le­re­de.

Hvor­dan har det va­ert?

– Vi er blitt vant til det, sier Thomas.

Han sy­nes lo­ven er helt fin. – Bort­sett fra for dem som bor langt unna. Det er vik­tig å kun­ne vars­le om ting, sier kom­pi­sen Liam (12).

– Noen juk­ser litt i fri­mi­nut­te­ne, sa­er­lig de som er litt eld­re, sier ka­me­ra­ten Di­me­ra (12).

Hva bru­ker dere mo­bi­len til?

– Vi sen­der mel­din­ger, ser på klok­ken el­ler spil­ler. Men det kan vi jo ta igjen. I sis­te time får vi lov til å se på mo­bi­len, da slap­per de av på kon­trol­len, sier Thomas. Men ven­ne­ne pleier ikke å ta med te­le­fo­nen på sko­len.

Hva skjed­de etter at lo­ven kom?

– Vi snak­ker mer sam­men i fri­mi­nut­te­ne, sier de.

Men ikke alle er eni­ge i at det­te er bra. Lo­ven gjel­der for hele 10 mil­lio­ner ele­ver i Frank­ri­ke. Noen av dem har sagt at de har pro­ble­mer med å kla­re seg uten te­le­fon. For­eld­re har også kla­get over at de ikke får gitt vik­ti­ge be­skje­der til bar­na sine.

– De mest av­hen­gi­ge er la­erer­ne, sier Thomas.

– De får be­hol­de te­le­fo­ne­ne. Det er urett­fer­dig. De sier de må bru­ke dem for å se på klok­ken, men det er ikke sant.

Når ele­ve­ne er fer­di­ge på sko­len, tar de frem mo­bi­le­ne med en gang.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.