Fikk glad­mel­ding fra rek­tor: Det er slutt på lek­ser!

Da som­mer­fe­rien var over, had­de rek­tor en ny­het til ele­ve­ne ved Saelen sko­le i Ber­gen: Det er slutt på lek­ser.

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Eli­sa­beth de Lan­ge Gjes­dal og Ca­thri­ne Sol­bak­ken Foto: Paul Sig­ve Amund­sen

Jeg ble over­ras­ket og lur­te på om det var sant, sier Inge­borg (10). Hun sy­nes det er gøy å ha mer tid etter sko­len til å leke ute. – Men lekse­fri er dumt hvis for­eld­re­ne ikke får vite hva vi gjør på sko­len, og hva vi tren­ger hjelp med, sier hun.

Fle­re kan slip­pe

En­kel­te sko­ler i Nor­ge har de sis­te åre­ne slut­tet å gi ele­ve­ne hjemme­lek­ser. Noen plan­leg­ger å gjø­re det. De vil prø­ve om det­te er bra el­ler dår­lig.

TV 2 spur­te for to uker si­den man­ge rek­to­rer hva de sy­nes om lek­ser. Så man­ge som en av tre lu­rer på om de skal la ele­ve­ne slip­pe hjemme­lek­ser.

Spørs­må­le­ne ble stilt til rek­to­rer ved både bar­ne- og ung­doms­sko­ler.

Noen få av rek­to­re­ne har al­le­re­de slut­tet å gi bar­na hjemme­lek­ser. Nes­ten halv­par­ten av dem sier at de ikke har mer­ket noen for­skjell på bar­na.

Let­tet

Te­odor (10) ble vel­dig let­tet da han hør­te ny­he­ten om lekse­fri. Nå får han mer tid til å va­ere sam­men med ven­ner og gå på tre­ning.

– Vi tren­ger ikke å stres­se så mye med lek­se­ne, sier han.

Ikke mer å g jø­re

Rek­tor Lis­bet Mor­land ved Saelen sko­le for­tel­ler at man­ge barn syn­tes det var slit­somt å bru­ke tid på lek­ser etter at skole­da­gen er over.

Der­for vil­le hun at la­erer­ne skul­le slut­te å gi lek­ser til bar­na. Si­den hun er rek­tor, har hun lov til å be­stem­me det­te.

Ele­ve­ne skal ikke få mer å gjø­re på sko­len selv om de har lekse­fri. Rek­tor vil hel­ler at de skal lese mer på sko­len.

Kan føl­ge med

Fle­re for­eld­re hun har snak­ket med, er gla­de for at hun inn­før­te lekse­fri.

Men noen har va­ert ir­ri­ter­te for­di de ikke fikk va­ere med på å be­stem­me om sko­len skul­le ha lek­ser el­ler ikke.

– De lu­rer på om ele­ve­ne kom­mer til å la­ere nok på sko­len. Det skal de, selv om de ikke har lek­ser, sier hun.

Litt mis­un­ne­li­ge

Både Inge­borg og Te­odor har opp­levd at ven­ner på and­re sko­ler blir litt mis­un­ne­li­ge når de hø­rer at Saelen sko­le har slut­tet med lek­ser.

– De på fot­balla­get trod­de først ikke på det, sier Te­odor.

Te­odor og Inge­borg er gla­de for å slip­pe lek­ser. Da får de mer tid til å va­ere sam­men med ven­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.