Els­ker å batt­le – ak­ku­rat som i ny danse­film

Na­o­mi, Iben og Sig­ne del­tar ofte på batt­les, ak­ku­rat som i danse­fil­men som har pre­miè re den­ne uken. Men er egent­lig batt­le?

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Char­lot­te Oli­ver­sen Foto: Paal Aude­stad

Batt­le er Skan­di­na­vias al­ler førs­te danse­film. Ca­mil­la Tellef­sen har hatt ansva­ret for mye av dan­sen i fil­men.

Hva vil det si å batt­le?

– Det er en kon­kur­ran­se der man ut­ford­rer hver­and­re til dan­se-kamp. Man kan dan­se en mot en, el­ler fle­re mot hver­and­re. Man må fin­ne på trin­ne­ne der og da. De vet hel­ler ikke hvil­ken sang de skal dan­se til, sier hun.

Ca­mil­la Tellef­sen har blant an­net star­tet dan­se-sen­te­ret Subs­dans i Oslo. Hun for­tel­ler at de dan­ser fle­re run­der, ak­ku­rat som i en fot­ball­cup: kvart­fi­na­le, semi­fi­na­le – til slutt fi­na­le.

– Vin­ne­ren av en batt­le kå­res av tre dom­me­re. De pe­ker på den dan­se­ren de sy­nes dan­set best.

– Hvor­dan var det å job­be med danse­fil­men, Batt­le?

– Vel­dig spen­nen­de! Li­sa Tei­ge, som spil­ler en av ho­ved­rol­le­ne, had­de ikke dan­set hip hop før, så det la­er­te jeg hen­ne.

– Tror du fle­re blir in­spi­rert til å del­ta i batt­les etter den­ne fil­men?

– Ja, et av mine størs­te øns­ker er at fil­men skal in­spi­re­re and­re til å dan­se, uan­sett danse­stil! Det er bare å kas­te seg ut i det.

Na­o­mi, Sig­ne og Iben har batt­let i to år. De del­tar i så man­ge batt­ler som de kan.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.