Bør det bli mo­bil­for­bud på nors­ke sko­ler?

Aftenposten Junior - - Junior Si ; D - Tekst og foto: Char­lot­te Oli­ver­sen

Si­mon (10)

– Ja. Noen har mo­bil, and­re ikke. De som har mo­bil, spil­ler sam­men på sko­len. Da kan de and­re føle seg uten­for. Det kan man få dår­lig selv­til­lit av, og det er ikke bra.

Ta­tia­na (10)

– Ja, man la­erer mind­re når man bare er opp­tatt av mo­bi­len. Men man bur­de få ha med mo­bi­len på sko­len, men ikke bru­ke den i fri­mi­nut­te­ne. Eivind (10)

– Ja. Da slip­per man å sit­te og ten­ke på at man egent­lig bare vil spil­le. Kan­skje man kun­ne hatt en kas­se hvor man sam­let alle te­le­fo­ne­ne på star­ten av skole­da­gen? Oli­ver (10)

– Ja, for­di man kan bli ukon­sen­trert i ti­men av mo­bi­len. Man kan også få vondt i ho­det og bli sli­ten av å se alt­for mye på den. Nata­lie (10)

– Ja. På sko­len er det ikke alle som har mo­bil, og det blir urett­fer­dig. På ung­doms­sko­len sy­nes jeg det bør va­ere lov å ha med mo­bi­len. Da vet man mer hva man gjør på in­ter­nett.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.