Hva me­ner du om lek­ser?

Aftenposten Junior - - Junior Si ; D -

Vi spur­te føl­ger­ne og le­ser­ne våre på Insta­gram om hva de me­ner om lek­ser. Da fikk vi dis­se sva­re­ne:

Jeg sy­nes ikke man tren­ger lek­ser. Vi bur­de få bru­ke fri­ti­den vår på noe an­net enn å job­be.

Jeg sy­nes lek­ser er kje­de­lig inn­imel­lom.

Jeg sy­nes vi ikke bur­de ha lek­ser, for­di jeg gjør mye i uka. Når jeg for en gangs skyld kan va­ere med ven­ner, så kan jeg ikke det.

Jeg har lekse­hjelp hver tirsdag, da gjør jeg lek­ser for hele uka. Da får man mer tid til å ha fri­tids­ak­ti­vi­te­ter og mer tid til å hen­ge med ven­ner.

Jeg sy­nes at lek­ser bør gjø­res på sko­len, for­di la­ere­re bør se hvor­dan ele­ve­ne job­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.