– Sko­len min ble stengt i to uker på grunn av or­kan

Om høs­ten kan det bli storm og uva­er ved kys­ten der Kai bor. Han hå­per det ikke blir så ille i år.

Aftenposten Junior - - Slik Lever Jeg - Tekst: an­ne Mykle­bust od­land

Hva li­ker du med Texas? – Det er van­lig­vis varmt og godt va­er her. Men noen gan­ger har vi or­kan (stor storm) om høs­ten. Da blå­ser og reg­ner det vel­dig kraf­tig. Det kan va­ere skum­melt.

Har du opp­levd or­kan noen gang?

– Ja, i fjor. Det var så mye regn og kraf­tig vind at vi måt­te eva­ku­ere fra hu­set vårt. før vi for­lot hu­set, måt­te vi flyt­te alle møb­le­ne opp én eta­sje. Det var for å va­ere sik­re på at van­net som strøm­met inn i hu­set, ikke skul­le øde­leg­ge tin­ge­ne våre. Det gikk bra!

Ble ga­te­ne over­svøm­met av vann?

– Ja. vi kun­ne ikke kom­me oss frem til sko­len, så den ble stengt i to uker.

Blir du redd når det reg­ner og blå­ser?

– nei, jeg blir ikke redd. Men noen i klas­sen min blir det. Da snak­ker vi om at det hel­dig­vis er sjel­den det blir så kraf­tig regn som vi had­de i fjor.

Hvor­dan er sko­len din?

– skole­da­gen va­rer fra 8.15 til 15.15. Jeg tar skole­buss til sko­len hver dag. tu­ren tar ca. ti mi­nut­ter.

Hva gjør du etter sko­len?

– Jeg spil­ler base­ball, bas­ket­ball, pia­no og går på spansk­kurs.

På rom­sen­te­ret i Hous­ton for­tal­te ast­ro­naut Su­ni­ta Wil­liams at hun skal sky­tes ut i ver­dens­rom­met fra USA.

Man­ge måt­te flyt­te fra hjem­me­ne sine da orkanen Har­vey traff byen Hous­ton i fjor.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.