Går til retts­sak, me­ner voks­ne ikke har gjort nok for kli­ma­et.

Ha­zel fra USA og Gre­ta fra Sve­ri­ge er to av man­ge barn som pro­te­ste­rer mot at po­li­ti­ker­ne ikke gjør nok for kli­ma­et.

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Ing­rid Åbergs­jord

Ha­zel (13) bor et sted i USA der det hvert år er sto­re skog­bran­ner. Da hun var ni år gam­mel, var hun på en som­mer­leir. Der la­er­te hun at skog­bran­ne­ne skyl­des kli­ma-end­rin­ger. Et­ter det har hun reist mye rundt og for­talt and­re om det hun har la­ert.

– Vi kan gjø­re noe selv om vi er barn, sier Ha­zel i bo­ken Før øya syn­ker. For­fat­te­ren av bo­ken har møtt fle­re barn ver­den over som for­tel­ler om hvor­dan klima­end­rin­ge­ne på­vir­ker dem.

Star­ter retts­sak

Sam­men med 20 and­re barn og ung­dom­mer går Ha­zel nå til retts­sak mot dem som be­stem­mer i USA. De me­ner USA ikke gjør nok for å stop­pe kli­ma-end­rin­ge­ne i ver­den.

– Dis­ney­land kom­mer kan­skje til å lig­ge un­der vann i 2100 om vi ikke gjør noe nå, me­ner Mi­ko (16), en av de and­re ung­dom­me­ne som er med på retts­sa­ken, og som er in­ter­vju­et i bo­ken.

Vil hind­re skog­bran­ner

I retts­sa­ken skal Ha­zel og de and­re ung­dom­me­ne for­tel­le om kli­ma-end­rin­ger de selv har sett der de bor.

Ha­zel skal snak­ke om skog­bran­ner, som er et øken­de pro­blem i USA. Skog­bran­ne­ne er stør­re og va­rer len­ger enn før.

– Det kom­mer ikke len­ger nok snø om vin­te­ren på grunn av kli­ma-end­rin­ge­ne. Der­for blir bak­ken for tørr, og bran­ne­ne va­rer len­ger, sier Ha­zel til for­fat­te­ren av bo­ken, Tere­sa Grøtan.

Hun for­tel­ler at fa­ren hen­nes nes­ten ikke fikk pus­te da røyk fra en skog­brann kom si­ven­de inn i hu­set de­res en som­mer.

– Han har ast­ma, og måt­te gå med mas­ke in­ne og kun­ne ikke va­ere ute på fle­re da­ger. Jeg måt­te ha på meg mas­ke når jeg var ute, sier Ha­zel.

Nek­tet å gå på sko­le

I som­mer var det også man­ge og sto­re skog­bran­ner i Sve­ri­ge. Det gjor­de at Gre­ta (15) fra Sve­ri­ge nek­tet å gå på sko­len da den be­gyn­te i høst.

Hun sy­nes nem­lig at po­li­ti­ker­ne snak­ket alt­for lite om hva de vil­le gjø­re for kli­ma­et un­der den svens­ke valg­kam­pen. Hver dag, i tre uker, satt hun der­for uten­for byg­nin­gen der po­li­ti­ker­ne job­ber.

«Skole­streik for kli­ma­et», skrev hun på en pla­kat. Hun del­te også ut lap­per til dem som gikk for­bi.

Star­ter om fire uker

Om fire uker star­ter retts­sa­ken som Ha­zel er med på. Hun går til retts­sak for­di hun me­ner lo­ven sier at de som be­stem­mer i USA, har an­svar for å ta vare på na­tu­ren i lan­det.

Hvis hun og de and­re ung­dom­me­ne vin­ner retts­sa­ken, vil USA nes­ten måt­te slut­te å bru­ke fos­silt brenn­stoff (olje, kull og gass) i lø­pet av 25–30 år.

Ha­zel(13)

Ha­zel(13) fraUSA Ha­zel er med i en miljø­or­ga­ni­sa­sjon for barn som he­ter Our Child­ren’s Trust. 29. ok­to­ber går de til retts­sak mot po­li­ti­ker­ne som sty­rer USA.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.