Nye reg­ler skal stop­pe ut­styrs­press

Fra nytt­år blir det nye reg­ler for hva slags syk­ler barn og unge som dri­ver med ter­reng­syk­ling, kan ha. Må­let er å stop­pe pres­set om å ha det ny­es­te og dy­res­te ut­sty­ret.

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Da­ni­el Røed-Jo­han­sen og Mar­grethe Linde­bø Skeie Foto: Mo­ni­ca Strøm­dahl

Fle­re prof­fe ter­reng­syk­lis­ter trod­de man­ge for­eld­re bruk­te mye pen­ger på bar­nas syk­kel­ut­styr. Det be­stem­te de seg for å sjek­ke et­ter et mes­ter­skap. et­ter at bar­na og ung­dom­me­ne var kom­met i mål, fant de ut at ut­sty­ret var dyrt, og at for­skjel­le­ne på syk­le­ne var sto­re.

Over­ras­ket

– Vi ble over­ras­ket over hvor mye pen­ger det ble brukt på syk­ler til barn og ungdom, sier tord bern han­sen som er med­lem av nor­ges cykle­for­bund.

– Man kan få like mye idretts­gle­de med ri­me­li­ge­re syk­ler, sier han.

Mik­kel, adri­an og elias dri­ver med ter­reng­syk­ling i nes­od­den syk­kel­klubb. Det har de gjort i fle­re år. adri­an me­ner ter­reng­syk­lis­ter kan ha litt dy­re­re utstyr enn de som bare syk­ler til sko­len.

– Men selv­føl­ge­lig skal det ikke va­ere for dyrt, sier han.

Nye reg­ler

for å stop­pe det man kal­ler press på å ha dyrt utstyr, kom­mer det nye reg­ler for ter­reng­syk­ling om bare noen må­ne­der. blant an­net er det satt en gren­se for hvor mye syk­le­ne i kon­kur­ran­ser kan veie. Grun­nen er at syk­lis­ter med let­te og dyre syk­ler får en for­del i for­hold til de som har tyng­re og bil­li­ge­re syk­ler.

Nye reg­ler

– Vi me­ner det trengs nye reg­ler, sier erik ram­stad, som er le­der for nes­od­den syk­kel­klubb.

– på en­kel­te kon­kur­ran­ser ser vi noen barn og unge møte opp med vel­dig dyrt utstyr, sier han.

ram­stad tror reg­le­ne vil gjø­re kon­kur­ran­se­ne mer rett­fer­di­ge og at fo­ku­set ikke blir på ut­sty­ret.

Fø­ler seg uten­for

Mik­kel me­ner at dyre syk­ler er bort­kas­te­de pen­ger.

– Man tren­ger ikke så dyre syk­ler, sier Mik­kel.

Hva om man ikke har råd til å kjø­pe en i det hele tatt?

– Vår klubb har fle­re låne-syk­ler. Dis­se kan barn låne i ste­det for å kjø­pe en syk­kel, sier ram­stad.

Hva gjør dere i Nes­od­den syk­kel­klubb for å stop­pe ut­styrs­pres­set?

– Vi prø­ver hel­ler å fo­ku­se­re på å ha et godt mil­jø, sier ram­stad, som sy­nes det er vik­tig å snak­ke om press på dyrt utstyr.

Adri­an(13) Elias(13) Mik­kel (12) Gut­ta i Nes­od­den syk­kel­klubb dig­ger å syk­le, men sy­nes det er unød­ven­dig at syk­le­ne blir for dyre.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.