– Jeg els­ker Nor­ge!

Aftenposten Junior - - Nyheter -

Ba­rack Obama var i for­ri­ge uke på be­søk i Nor­ge. Han snak­ket på et møte for nors­ke sje­fer i na­e­rings­li­vet. Un­der mø­tet sa han at nord­menn er gode på å sty­re lan­det sitt.

– Hver gang det opp­sto et pro­blem i ver­den da jeg var pre­si­dent, bruk­te jeg å snu meg mot dem jeg job­bet sam­men med og si: Om nord­menn had­de styrt her, vil­le alt va­ert i or­den.

Obama var eks­tra opp­tatt av å snak­ke til de unge i sa­len. Han for­tal­te dem at eld­re og voks­ne som sty­rer i po­li­tikk og na­e­rings­liv, ofte ten­ker at den må­ten de gjør ting på, er best. Noe av det vik­tigs­te de kan gjø­re, er å la de unge få va­ere med og be­stem­me, sa han.

I for­ri­ge uke var Ba­rack Obama i Oslo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.