Vet ennå ikke hvem som skal sty­re lan­det

Aftenposten Junior - - Nyheter -

var det valg i Sve­ri­ge, men da stem­me­ne ble talt opp, var det nes­ten helt likt. In­gen viss­te der­for hvem som skul­le sty­re lan­det.

For­ri­ge uke møt­tes de po­li­ti­ker­ne som ble valgt. Da sa over halv­par­ten at de ikke øns­ker at stats­mi­nis­ter Ste­fan Löf­ven skal fort­set­te som stats­mi­nis­ter. Nå prø­ver po­li­ti­ker­ne å fin­ne ut hvem som skal sty­re Sve­ri­ge. Det er en vel­dig uvan­lig si­tua­sjon.

Ste­fan Lö Kom­mer han til å fort­set­te i job­ben som Sve­ri­ges stats­mi­nis­ter?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.