Er blo­det rødt el­ler blått?

Aftenposten Junior - - Oi! Kult! -

Hei, Andreas!

Jeg lu­rer på hvor­for det ser ut som om man har blå blod­årer? Blo­det er jo rødt når det blør et­ter at man har slått seg.

Hil­sen Caro­lina

Hei, Caro­lina!

Det kan se ut som du har blå blod­årer, men blo­det ditt er ald­ri blått.

Knall­rødt

Blo­det i krop­pen har som ho­ved­opp­ga­ve å frak­te ok­sy­gen fra lun­ge­ne og ut i krop­pen. Når blo­det kom­mer fra lun­ge­ne, har det en knall­rød far­ge. Hvis du slår deg og blør, kom­mer blo­det ut i luf­ten, og der er det mas­se ok­sy­gen.

Mør­ke­re rød­far­ge

Rød­far­gen kom­mer av noe som he­ter he­mo­glo­bin. Men når blo­det har le­vert fra seg ok­sy­ge­net og er på vei til­ba­ke til lun­ge­ne, har he­mo­glo­bi­net en mør­ke­re rød­far­ge.

Ser bare blått ut

Når du ser blå blod­årer på hån­den din, er det for­di blo­det er mørkt, og for­di du ser på det gjen­nom hud­en. Hud­en din slip­per nem­lig ikke gjen­nom alle far­ger like godt.

Lil­la blod

I gam­le da­ger sa man at de kon­ge­li­ge had­de blått blod. Det stem­mer ikke. Men blek­k­spru­ter og heste­sko­krab­ber (som er i slekt med ed­der­kop­per) kan ha det! Det fin­nes til og med dyr med grønt, lil­la og gjen­nom­sik­tig blod. De har ikke he­mo­glo­bin, men frak­ter ok­sy­gen på and­re må­ter.

Blo­det ditt er alt­så ald­ri blått. Det bare ser sånn ut.

Hil­sen Andreas

Har du fått et skrubb­sår noen gang? Da ser du at blo­det er rødt. Men noen gan­ger kan det fak­tisk se blått ut.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.