Har 64 kjaele­dyr med hjem­leng­sel

Når brev­du­ene til Astrid slip­pes ut et sted langt borte, kom­mer de all­tid hjem igjen.

Aftenposten Junior - - Dyrevenn - Tekst: Ing­rid Emi­lie Thore­sen Bak­ker Foto: Paal Aude­stad

Astrid (6) hol­der en li­ten kopp med fugle­mat i hån­den. Når hun ris­ter på den, be­gyn­ner du­ene å flak­se med vin­ge­ne og løpe rundt hen­ne.

– De blir så gla­de når de får mat, sier hun.

Få som har duer

Brev­du­ene bor i sitt eget hus i ha­gen til Astrid og pap­pa Lars Corne­li­us­sen i Oslo. Du­ene lig­ner på duer som bor i byen, men musk­le­ne de­res er vel­dig for­skjel­li­ge. Brev­du­ene er dess­uten tam­me og vant med men­nes­ker.

– Det er ikke så man­ge and­re som har duer. Når ven­ne­ne mine er på be­søk, vil de ofte rett inn til du­ene, sier Astrid.

Flyr om kapp

Brev­du­ene til Astrid og fa­ren hen­nes bru­kes ikke til å le­ve­re be­skje­der, sånn som brev­duer gjor­de før i ti­den. Men de kon­kur­re­rer i brev­due­sport.

– Brev­duer er mye ras­ke­re, ster­ke­re og smar­te­re enn vil­le duer, sier Lars Corne­li­us­sen.

En vin­ner

Kon­kur­ran­se­ne ar­ran­ge­res fra mai til ok­to­ber hvert år. Når du­ene kon­kur­re­rer, hand­ler det om å fly ras­kest.

– Brev­du­ene blir kjørt vekk fra hjem­met sitt. Når de slip­pes ut, skal de fly hjem. Den fug­len som bru­ker kor­test tid, vin­ner, sier Lars.

Får hjem­leng­sel

Brev­du­ene kla­rer fak­tisk å fin­ne vei­en hjem til due­hu­set sitt i Oslo helt fra Sve­ri­ge. De har nem­lig hjem­leng­sel.

Hvor­dan kla­rer de det?

– Brev­du­ene har et slags in­ne­bygd kart som hjel­per dem med å fin­ne frem til hjem­met sitt. Det­te tre­nes de opp til, sier Lars Corne­li­us­sen.

Astrid(6) Astrid vi­ser frem en baby-due som er to uker gam­mel. For å tre­ne opp du­ene til å fin­ne vei­en hjem slip­pes de ut len­ger og len­ger vekk fra hjem­met.

Du­ene er født hjem­me hos Astrid og pap­pa Lars. De er tam­me dyr.

To uker gam­mel

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.