FåR HJELP.

Aftenposten Junior - - Dyrevenn -

Bri­tis­ke sol­da­ter har reist til Ma­la­wi i Afri­ka for å hjel­pe na­sjo­nal­par­ke­ne der med å be­skyt­te dy­re­ne mot å bli drept, skri­ver TV-ka­na­len BBC. Den sis­te ti­den er nem­lig sta­dig fle­re ele­fan­ter blitt drept ulov­lig for­di noen øns­ker å tje­ne pen­ger på å sel­ge ten­ne­ne de­res. Ten­ne­ne bru­ker de til å lage smyk­ker av. Sol­da­te­ne skal la­ere vok­ter­ne i dyre­par­ke­ne hva de kan gjø­re for at dy­re­ne skal va­ere tryg­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.