Bru­ker ting de la­erer i FIFA på ba­nen

FIFA er et av ver­dens mest po­pu­la­ere spill. Fre­de, Spen­cer og Jo­nat­han sy­nes de la­erer ting av spil­let som de kan bru­ke på fot­ball­ba­nen.

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Ing­rid Emi­lie Thore­sen Bak­ker Foto: Olav Ol­sen

Skyt, skyt, skyt, ro­per Spen­cer iv­rig mot tV-skjer­men. han har be­søk av kom­pi­se­ne fre­de og Jo­nat­han. De sit­ter i «spille­bu­la» hans i oslo.

fre­de sky­ter, men bal­len tref­fer tverr­lig­ge­ren og for­svin­ner ut av ba­nen.

– Det er vans­ke­lig ikke å bli frust­rert når man lig­ger un­der el­ler når man bom­mer på mål, sier fre­de.

– Vir­ker bed­re

fIfa 19 er den ny­es­te ut­ga­ven i den po­pu­la­ere fot­ball­spill-se­ri­en, der man kan va­ere ma­na­ger (sjef) for sine fa­vo­ritt­lag og sty­re sine fa­vo­ritt­spil­le­re.

Iføl­ge en un­der­sø­kel­se fra Me­die­til­sy­net er fIfa et av de mest po­pu­la­ere spil­le­ne blant barn i nor­ge.

Hva li­ker de­re med FIFA?

– Man kan lage sin egen spil­ler og få den til å lig­ne på seg selv. Da kan man fore­stil­le seg at det er du selv som spil­ler kam­pe­ne og som er så god, sier Spen­cer.

Kom­pi­se­ne tes­ter ut en gra­tis prøve­ver­sjon av spil­let for førs­te gang. Det be­tyr at det kun er noen ut­valg­te de­ler av spil­let de får tes­te.

– Det vir­ker mye bed­re enn fIfa 18. Det er så mye nytt, sier Jo­nat­han.

Cham­pions League

I år kan man kon­kur­re­re i fle­re nye tur­ne­rin­ger, blant an­net Cham­pions League. Det sy­nes gut­te­ne er spe­si­elt kult.

– hvis du vel­ger Li­ver­pool som ditt lag, kan du nå spil­le de sam­me cu­pe­ne som la­get gjør i vir­ke­lig­he­ten. Det er sykt kult, sier fre­de.

La­erer av spil­let

Det er ikke bare på skjerm gut­te­ne li­ker å spil­le fot­ball. fre­de og Spen­cer spil­ler fot­ball på Sa­ge­ne If, mens Jo­nat­han spil­ler på holm­lia SK. De me­ner de la­erer mye av å spil­le fIfa.

– Jeg har la­ert nye fin­ter som jeg bru­ker på fot­ball­ba­nen, sier fre­de.

30.000 kro­ner

I fIfa kan man kjø­pe loot-bok­ser (pak­ker) som blant an­net inne­hol­der spil­ler-kort. når du får et spil­ler­kort, kan du bru­ke den spil­le­ren på la­get ditt.

fors­ker ru­ne Mentzo­ni ved Uni­ver­si­te­tet i ber­gen har fors­ket på loot-bok­ser i fIfa. tid­li­ge­re i år had­de han brukt over 30.000 kro­ner på sli­ke pak­ker.

Men etter å ha brukt så man­ge pen­ger, fikk han ikke ett enes­te av de mest ver­di­ful­le spil­ler­kor­te­ne, som ro­nal­do og Mes­si.

– De som la­ger spil­let, lu­rer spil­ler­ne til å tro at sjan­sen for å få de bes­te kor­te­ne er stør­re enn den er. Man­ge blir nok der­for fris­tet til å bru­ke mer pen­ger enn de had­de tenkt, i håp om å få ro­nal­do til slutt, sier han.

– Tren­ger ikke pak­ker

hver­ken fre­de, Spen­cer el­ler Jo­nat­han bru­ker pen­ger på fIfa. Men Jo­nat­han og Spen­cer inn­røm­mer at de har kjøpt sli­ke pak­ker i fort­ni­te.

– Man tren­ger ikke de pak­ke­ne for å bli bed­re i fIfa, me­ner gut­te­ne.

Stil­lin­gen står 1-1 mel­lom ham og Spen­cer. Dom­me­ren blå­ser i fløy­ten, og kam­pen er over.

Jo­nat­han(9) Etter å ha tes­tet ut FIFA 19 har alle gut­te­ne lyst på det nye spil­let. Men de me­ner at spil­let er dyrt. Fre­de (10)

For å bli god tror gut­te­ne at det er vik­tig å spil­le mot and­re som er bed­re enn dem selv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.