Whis­ky kan navn på over 60 le­ker

Helt si­den Whis­ky var li­ten valp, har hun la­ert navn på le­ke­ne sine. Hvor­dan er det mu­lig?

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Ing­rid Åbergs­jord Foto: Si­ri Ø. Erik­sen

var 1 BE­GYN­TE SOM VALP: Helt si­den Whis­ky på le­ke­ne ni uker gam­mel, har hun la­ert navn Sve­la, sine. Det er ei­e­ren hen­nes, Hel­ge O. som har la­ert hen­ne det. som kun­ne navn – Jeg had­de lest om to and­re hunder

1000 navn, sier på man­ge ting. Den ene kun­ne over

Hel­ge. Hun la­erer seg

Nå kan Whis­ky navn på over 60 le­ker. nye navn på bare noen få mi­nut­ter. 2 ØVER HVER DAG:

Whis­ky bor i Ber­gen og sam­bo­eren sam­men med Hel­ge hans.

Det­te er en ty­pisk dag

7.00: for Whis­ky:

Hel­ge går på jobb, og Whis­ky går og leg­ger

8.30: Whis­ky går tur seg i Hel­ges seng, med Hel­ges sam­bo­er.

9.30: Whis­ky kom­mer hjem fra tur og be­gyn­ner sine. Sånn la­erer hun å leke med alle le­ke­ne nye navn.

11.00: Slap­per av.

16.00: Hel­ge kom­mer hjem fra jobb og går le­ker de med le­ke­ne, tur med Whis­ky. Etter­på og så slap­per Whis­ky

20.00: Whis­ky av. le­ker med le­ke­ne sine.

22.30: Whiskey er trøtt.

Hun går og leg­ger seg. 3 HENTER LE­KE­NE: I dag kom­mer Whis­ky lø­pen­de mot Hel­ge med en ball da han kom­mer hjem fra jobb.

– Skal vi leke litt? sier Hel­ge,

For­di de gjør det sam­me hver dag, vet Whis­ky vel­dig godt hva som skal skje nå.

– Husk at hvis du la­erer hun­den din noe, så har den kan­skje lyst til å gjø­re det selv om du ikke er der. Der­for har jeg ikke la­ert Whis­ky å hen­te en cola i kjøle­ska­pet, sier Hel­ge spøke­fullt.

UT TØMMER 4

Hel­ge har LE­KE­NE : Whis­kys lagt alle gan­gen. gul­vet i le­ker på i på en stol Hel­ge sit­ter

«Rød sier: – Finn stu­en og fris­bee»! ut i gan­gen Whis­ky lø­per fris­be­en den røde og henter foran den i kas­sen og leg­ger

Hel­ges føt­ter. sier så flink!

– Bra! Jaaa,

Whis­ky han ber Hel­ge, før en ny ting. løpe og hen­te de til alle fort­set­ter

Sånn igjen. i kas­sen le­ke­ne lig­ger 6 STAR­TET MED EN MUS: De førs­te le­ke­ne Hel­ge kjøpte til Whis­ky, var en mus og en ball.

– Finn mu­sen, sa Hel­ge.

I star­ten for­sto ikke Whis­ky hva Hel­ge men­te når han snak­ket til hen­ne. Men Hel­ge pek­te, krab­bet bort til mu­sen og snak­ket høyt om mu­sen med sam­bo­eren sin, sånn at Whis­ky skul­le for­stå at den var spen­nen­de.

Etter hvert for­sto Whis­ky at nav­net på le­ken var Mu­sen. Etter­på la­er­te hun nav­net på Sir­kus­bal­len. Nå bru­ker Whis­ky bare noen få mi­nut­ter på å la­ere navn på nye le­ker. 7 ER BLITT FORS­KET PÅ: – Det mor­soms­te med at Whis­ky la­erer hva le­ke­ne he­ter, er at det er et be­vis på at hun for­står hva jeg sier, sier Hel­ge.

Sta­dig mer forsk­ning vi­ser at hunder for­står mer enn det man tid­li­ge­re har trodd.

En hunde­fors­ker fra Un­garn har va­ert hjem­me hos Whis­ky og tes­tet hvor man­ge le­ker hun kan navn på. Fors­ke­ren ble vel­dig im­po­nert da Whis­ky al­le­re­de etter én dag hus­ket hva fors­ke­ren het, nem­lig Clau­dia.

Hel­ge (39)

is­ky (4) or­der er col­lie

Mi­la­no Le­ke­ne lig­ger i gan­genFar­ge­tau­et Grøn­ne tau­et

Røde bei­net Rug­by­bal­len Tøg­gi Gule rin­genEle­fan­ten

Mu­sen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.