Na­dia Murad og De­nis Muk­we­ge vant No­bels freds­pris

En lege fra Kon­go og en tid­li­ge­re IS-fan­ge fra Irak vant ver­dens vik­tigs­te pris i for­ri­ge uke. Hvor­for er den­ne pri­sen så vik­tig?

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Verden - Tekst: Ca­thri­ne Sol­bak­ken

1 Hvor­for vant Muk­we­ge og Murad pri­sen?

– De vant pri­sen for­di de har kjem­pet mot sek­su­ali­sert vold i krig. Muk­we­ge er lege og har dre­vet et sykehus. Der har han be­hand­let kvin­ner som er blitt ut­satt for det­te. Murad har va­ert fan­ge hos IS i Irak. Der opp­lev­de hun sek­su­ali­sert vold. Etter at Murad ble fri, har hun reist ver­den rundt og snak­ket om hvor­dan det er å opp­le­ve noe sånt.

Var det uven­tet at de vant?

– Nei. De har va­ert blant fa­vo­rit­te­ne til freds­pri­sen len­ge.

Hva er No­bels freds­pris?

– Pri­sen er opp­kalt etter den svens­ke opp­fin­ne­ren Al­fred No­bel. Han opp­fant blant an­net dy­na­mitt, som gjor­de ham rik. Han øns­ket å bru­ke pen­ge­ne sine til å bi­dra til fred.

Er No­bels freds­pris den vik­tigs­te freds­pri­sen i ver­den?

– Ja. Jeg me­ner også at det er den al­ler vik­tigs­te pri­sen i ver­den. Hele ver­den føl­ger med på hvem som får pri­sen. A 0v og til kan den føre til end­rin­ger som be­tyr mye for man­ge men­nes­ker.

Blir Freds­pri­sen vik­ti­ge­re og vik­ti­ge­re?

– Ja, for­di det er vel­dig man­ge kon­flik­ter i ver­den. Da er det bra med en pris til dem som fin­ner de gode må­te­ne å ska­pe fred på.

Hvor­dan vin­ner man pri­sen?

– Freds­pri­sen gis til den som har gjort mest for at det skal bli fred det sis­te året. Det kan hand­le om for­skjel­li­ge ting, som at de har fått slutt på en krig

Na­dia Murad De­nis Muk­we­ge De­nis Muk­we­ge (63) fra Kon­go har va­ert no­mi­nert til No­bels freds­pris fle­re gan­ger, og i år vant han.

Na­dia Murad (24) fra Irak til­hø­rer en for­fulgt folke­grup­pe som he­ter je­si­di­er.

Vant for4år si­den Mala­la You­safzai er den yngs­te vin­ne­ren av No­bels freds­pris. Hun var 17 år da hun fikk pri­sen.

Det­te vin­ne­ren får Vin­ner­ne får blant an­net en gull­me­dal­je.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.