Sa­ga (8) fant et sverd fra jern­al­de­ren i sjø­en

Da svens­ke Sa­ga fant en eld­gam­mel skatt, måt­te hun først hol­de det hem­me­lig. Nå er hun blitt ver­dens­kjen­dis.

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Jose­fin Wes­tin

Isom­mer skul­le Sa­ga hjel­pe pap­pa­en sin And­rew med å leg­ge ut­styr i bå­ten de­res. – Jeg som­let litt, men det vis­te seg å va­ere bra, sier Sa­ga. De bor like ved en inn­sjø i Sve­ri­ge. Sa­ga els­ker å bade og svøm­me, men også å kas­te stei­ner. Hun let­te etter noen stei­ner i van­net, da hun kjen­te noe rart som lå i van­net. Hva var det? En pin­ne?

Fant et sverd

Det var mye gjør­me på bun­nen. Pl­ut­se­lig kjen­te hun et hånd­tak.

– Da tok jeg det opp, for­tel­ler åtte­årin­gen.

Det så ut som et sverd! Hun rop­te på pap­pa­en sin. – Det rare er at vi har va­ert der og ba­det nes­ten hvert år.

Lekes­verd?

Pap­pa And­rew var først litt ir­ri­tert på Sa­ga. Han vil­le bli fer­dig med å fik­se bå­ten så han rakk å se en fot­ball­kamp på TV.

– Men så kom han sprin­gen­de og tok sver­det. Det var vel­dig skjørt. Han vil­le ikke at det skul­le gå i styk­ker.

De la sver­det på en plan­ke. Var det bare et lekes­verd? Det trod­de de først. Men sver­det var fult av rust, og da de kjen­te etter, opp­da­get de at det var hardt og la­get av me­tall. Sli­ren som sver­det lå oppi, var la­get av tre og la­er.

Or­dent­lig gam­melt

Da­gen etter fikk pap­pa And­rew kon­takt med en ar­keo­log og vis­te hen­ne noen bil­der av sver­det.

– Jeg fikk gåse­hud. Det var or­dent­lig gam­melt! sier ar­keo­lo­gen, An­nie Ro­sén.

An­nie og de hun job­ber med, tror at sver­det er 1500 år gam­melt og alt­så fra jern­al­de­ren.

– Vi tror det har va­ert en gave til gu­de­ne. På den ti­den la de ofte sli­ke of­fer­ga­ver ut i inn­sjø­er, sier An­nie Ro­sén.

Skal på mu­se­um

Sver­det er i god stand. Det er for­di det har lig­get i lei­re og gjør­me, som har be­skyt­tet det. Nå skal det fik­ses hos en kon­ser­va­tor. Om ett år skal det stil­les ut på et mu­se­um i Sve­ri­ge (Jönkö­pings läns mu­se­um).

– Da kan vi hil­se på sver­det, sier Sa­ga.

Holdt det hem­me­lig

Hun er glad for at hun en­de­lig kan for­tel­le om sver­det. Hun har nem­lig holdt det hem­me­lig frem til nå. Det var for å stop­pe folk fra å lete etter and­re skat­ter i inn­sjø­en.

Nå har ar­keo­lo­ge­ne gjort seg fer­di­ge med å lete.

– Sa­ga var or­dent­lig flink til å hol­de det hem­me­lig. Jeg sy­nes selv det var vel­dig vans­ke­lig, sier An­nie Ro­sén.

1500år gam­melt

må lig­ge Sver­det å for ikke i sli­ren ska­det bli Sa­ga er blitt in­ter­vju­et i avi­ser ver­den over og kalt «dron­ning Sa­ga» etter at hun fant et sverd. Sver­det låi­ens­lire­av tre­og­la­er

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.