Vil ha mer til barn fra penge­sek­ken

Nor­ges penge­sjef, Siv Jen­sen, av­slør­te i for­ri­ge uke hva som står i stats­bud­sjet­tet. Barne­om­bu­det og Redd Bar­na me­ner det ikke sto nok om barn der.

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Norge - Tekst: Ing­rid Åbergs­jord

Hver høst leg­ger de som be­stem­mer i Nor­ge (re­gje­rin­gen) frem et for­slag til hva de vil Nor­ge skal bru­ke pen­ger på. Det kal­les et stats­bud­sjett.

– For få helse­søst­re

Men det er ikke sik­kert re­gje­rin­gen får det som de vil. Det skal du få vite mer om hvis du le­ser vi­de­re. Men først: Barne­om­bu­det er blant dem som rea­ge­rer på fle­re ting.

– Vi me­ner Re­gje­rin­gen bør gi mer pen­ger sånn at det kan bli fle­re helse­søst­re på sko­le­ne, sier barne­om­bud In­ga Be­jer Engh.

Snak­ker med ele­ver

En helse­søs­ter er en syke­plei­er som ele­ver kan snak­ke med hvis de har vondt et sted el­ler er lei seg for noe som skjer hjem­me el­ler på sko­len. Af­ten­pos­ten Ju­nior har tid­li­ge­re skre­vet at det mang­ler man­ge hund­re helse­søst­re i Nor­ge. Det sy­nes Barne­om­bu­det er dumt.

– Det er vik­tig for barn å ha en helse­søs­ter å gå til når man tren­ger det, sier Be­jer Engh.

Vil ha mer til fat­ti­ge

Redd Bar­na har også lest stats­bud­sjet­tet nøye. De me­ner de som be­stem­mer i Nor­ge, ikke gjør nok for å hjel­pe barn i fat­ti­ge fa­mi­li­er. De vil blant an­net at barne­tryg­den skal økes. Det er pen­ger som alle fa­mi­li­er med barn, får.

– Økt barne­trygd vil hjel­pe fat­ti­ge fa­mi­li­er mye, sier Thale Sky­bak i Redd Bar­na.

Bra ting på sko­len

Men i stats­bud­sjet­tet står det nå også ting som er bra for barn:

¤¤La­ere­re skal gå på kurs for å bli

enda bed­re la­ere­re. ¤¤Alle ele­ver får et mobbe­om­bud.

Et mobbe­om­bud er en per­son som kan hjel­pe barn og for­eld­re hvis man blir mob­bet.

– Tu­sen­vis av ele­ver opp­le­ver å bli mob­bet. Der­for sy­nes vi det er vel­dig bra at Re­gje­rin­gen vil set­te av pen­ger til at alle ele­ver får et mobbe­om­bud fra og med i høst, sier Thale Sky­bak i Redd Bar­na.

Kan bli end­rin­ger

Det er ikke sånn at alt det Nor­ges penge­sjef, Siv Jen­sen, har fore­slått, blir be­stemt. Det som skjer nå, er at alle par­ti­ene vil prø­ve å få mest mu­lig pen­ger til de sa­ke­ne de sy­nes er vik­tigst. Par­ti­ene er nem­lig ueni­ge. Der­for må de stem­me over stats­bud­sjet­tet i Stor­tin­get.

– Spen­nen­de i år

– I høst er det eks­tra spen­nen­de hva som skjer med stats­bud­sjet­tet, for­di man­ge lu­rer på hvil­ket for­slag til stats­bud­sjett par­ti­et Kris­te­lig Folke­par­ti vil støt­te, sier po­li­tisk re­dak­tør i Adresse­avi­sen Tone So­fie Ag­len.

Ak­ku­rat nå er det nem­lig litt kaos i norsk po­li­tikk. Le­der for Kris­te­lig Folke­par­ti (Knut Arild Harei­de) vil nem­lig sam­ar­bei­de med and­re par­ti­er enn han har gjort før.

– Den vik­tigs­te sa­ken for KrF er at fa­mi­li­er med barn skal få det bed­re. Der­for kan det hen­de at barne­fa­mi­li­er får mer pen­ger, sier Ag­len.

Il­lust­ra­sjon: Andreas Brek­ke

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.