Redd for at vi­king­ski­pe­ne skal bli øde­lagt

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Norge -

Skip som vi­kin­ge­ne i Nor­ge byg­de for over tu­sen år si­den, står ut­stilt på Vi­king­skips­hu­set i Oslo.

Det­te er det mu­se­et i Nor­ge som flest be­sø­ker i lø­pet av et år.

De som dri­ver mu­se­et, har fun­net ska­der på noen av ski­pe­ne. Der­for had­de de hå­pet å få mer pen­ger fra stats­bud­sjet­tet til å ta bed­re vare på ski­pe­ne, skri­ver ny­hets­by­rå­et NTB. Det fikk de ikke.

Ski­pe­ne vil lang­somt bry­tes ned og til slutt kol­lap­se om ikke noe gjø­res, skri­ver de som har an­svar for ski­pe­ne i en presse­mel­ding.

Ose­berg­ski­pet ble bygd for 1200 år si­den Ose­berg­ski­pet er et av ski­pe­ne som står ut­stilt på Vi­king­skips­hu­set i Oslo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.