– Vi kan ikke bru­ke så mye vann

I Sør-Afri­ka, der An­na­bel­le bor, har det va­ert lite vann i hele år. Hun får der­for ikke lov til å bade i bade­ka­ret.

Aftenposten Junior - - Slik Lever Jeg - Tekst: anne Mykle­bust od­land

Hvem bor du med?

– Med for­eld­re­ne mine og søst­re­ne mine nina og ame­li. Den lil­le hun­den min tel­ler som en bror!

Tid­li­ge­re i år var det stor vann­man­gel i Sør-Afri­ka, hvor­dan er det nå?

– Det er bed­re, for­di det har kom­met snø og regn. Men vi har frem­de­les ikke lov til å bru­ke så mye vann vi vil. for ek­sem­pel er det ikke lov å bade i bade­kar, men vi gjør det av og til li­ke­vel.

Li­ker du å gå i bu­tik­ker?

– Ja, jeg li­ker å se hva tin­ge­ne kos­ter. Jeg skul­le gjer­ne kjøpt en hund til, men mam­ma sier nei.

Får du lomme­pen­ger?

– nei, men jeg får pen­ger til burs­da­gen min av ven­ne­ne mine.

Hva gjør du etter sko­len?

– turn, hockey og rid­ning. el­lers li­ker jeg å hop­pe på tram­po­li­ne, lese bø­ker, teg­ne og flet­te arm­bånd. Jeg hol­der også på å la­ere meg å strik­ke!

Hvil­ke drøm­mer har du for frem­ti­den din?

– Jeg vil stel­le hun­der.

Sør-Afri­kas pre­si­dent Cy­ril Ra­map­hosa There­sa MayDen bri­tis­ke stats­mi­nis­te­ren There­sa May var i Sør-Afri­ka i au­gust. Un­der et skole­be­søk måt­te hun dan­se.

I ja­nu­ar i år sto folk i kø for å hen­te vann i ho­ved­sta­den Ca­pe Town.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.