Fikk mat fløy­et inn med he­li­kop­ter

Pre­ben (13), Nat­ha­lie (10) og Loui­se (10) kom seg ikke på sko­len i for­ri­ge uke. Da de var på be­søk hos beste­for­eld­re­ne, kom det plut­se­lig en stor flom og sper­ret vei­en.

Aftenposten Junior - - Forside -

Da pap­pa­en til Nat­ha­lie, Mor­ten, våk­net tid­lig søn­dag mor­gen, så han ut av vin­du­et. El­ven uten­for hu­set had­de blitt mye stør­re! Der det nor­malt er gress, var det nå mas­se vann.

Det førs­te han tenk­te på, var de 13 gei­te­ne i fjø­set på den and­re si­den av jor­det. Var de tryg­ge? Han åp­net låve­døren, da så han at gei­te­ne sto med vann nes­ten helt opp til ma­gen! – Gei­te­ne måt­te ba­eres opp på lof­tet i fjø­set, sier Loui­se.

Sto i vann

Nat­ha­lie, Loui­se og Pre­ben var på høst­fe­rie på går­den til beste­for­eld­re­ne. Det er noe de plei­er å gjø­re hvert år. Da hen­ter de kjøtt fra dy­re­ne som er blitt slak­tet på går­den.

Fa­mi­lie og ven­ner var også på går­den, som lig­ger i Lus­ter i Sogn.

– Men det vi ikke viss­te, var at det skul­le kom­me en stor flom, sier Nat­ha­lie, som bor i Ber­gen.

Fjø­set borte

Un­der fro­kos­ten på søn­dag opp­da­get de plut­se­lig at fjø­set der gei­te­ne var, had­de for­svun­net! De så bare en låve­bro fly­te for­bi.

– Vi trod­de alle gei­te­ne var døde, sier Loui­se.

Red­nings­ak­sjon

Flom­men had­de dratt med seg fjø­set nes­ten 100 me­ter ned­over el­ven. Nat­ha­lie, Loui­se og Pre­ben ble med for å lete. Plut­se­lig hør­te de noen ly­der. Da pap­pa Mor­ten kik­ket over en bakke­topp, så han fjø­set fly­te ned­over el­ven!

Tre ti­mer et­ter at de opp­da­get at fjø­set var borte, var brann­menn på plass.

Ved hjelp av en gummi­båt kom de seg bort til fjø­set og fikk red­det gei­te­ne. De tok med seg tre gei­ter om gan­gen i bå­ten.

– Brann­men­ne­ne var noen skik­ke­li­ge hel­ter, sier Nat­ha­lie.

Mer vann

Eks­per­ter var red­de for at van­net skul­le sti­ge enda mer.

– Da jeg hør­te det, var hjer­tet mitt i ferd med å stop­pe, sier Loui­se.

Hel­dig­vis trakk van­net seg sak­te til­ba­ke, men ikke nok til at de kun­ne rei­se hjem til Ber­gen. I ste­det for å gå på sko­len bar de ved og ga dy­re­ne mat. Strøm­men gikk fle­re gan­ger, så de måt­te koke pøl­ser på en gam­mel ved­ovn. Først tirs­dag kun­ne de rei­se.

– Det førs­te vi gjor­de da vi kom til­ba­ke på sko­len, var å for­tel­le om alt vi had­de opp­levd, sier Nat­ha­lie, Loui­se og Pre­ben.

Fjø­set fløt ned­over el­ven Ryd­der et­ter flom­men He­li­kop­te­ret kom med piz­za

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.