Jor­den rundt

Aftenposten Junior - - Nyheter - Tekst: Ing­rid Åbergs­jord

1 MÅT­TE FLYTTE:

For én må­ned si­den ble man­ge hus øde­lagt på grunn av et stort jord­skjelv i In­do­ne­sia. Tu­sen­vis av men­nes­ker i lan­det ble hjem­løse på grunn av skjel­vet og en tsu­na­mi (kjempe­bøl­ge). Jen­te­ne på bil­det bor i en leir mens de ven­ter på at hu­se­ne skal bli bygd opp igjen.

2 MINISYKKEL:

Road­racing er kjø­ring med mo­tor­syk­kel på as­falt­bane. Ver­dens bes­te ut­øve­re i den­ne mo­tor­spor­ten var ny­lig sam­let til kon­kur­ran­ser i Ja­pan. En av de litt mor­som­mere kon­kur­ran­se­ne var å kjø­re på små elek­tris­ke syk­ler.

3 PRE­SI­DENT-VALG:

Den­ne uken skal det vel­ges ny pre­si­dent i Ir­land. Michael Higgins har hatt job­ben i syv år, og han vil gjer­ne fort­set­te. I den­ne bu­tik­ken i ho­ved­sta­den Dub­lin had­de noen skå­ret ut bil­der av pre­si­den­ten og and­re po­li­ti­ke­re på gress­kar.

4 RENE HENDER:

Skole­gut­te­ne fra Bo­li­via del­tar på en mar­ke­ring av ver­dens hånd­vask­dag. I fat­ti­ge land er det man­ge som ikke har til­gang på rent vann. Hvis fle­re la­erer hvor vik­tig det er å vas­ke hen­de­ne med såpe og vann, vil faer­re bli syke og dø, me­ner FN (or­ga­ni­sa­sjon som job­ber for fred i ver­den).

5 FAER­RE INSEKTER:

Det er faer­re insekter i ver­den enn før. I en regn­skog i Pu­er­to Ri­co har nes­ten én av fire insekter dødd ut i lø­pet av de sis­te 40 åre­ne, for­tal­te to fors­ke­re i for­ri­ge uke. In­sek­te­ne har dødd for­di tem­pe­ra­tu­ren i regn­sko­gen har økt med mer enn to gra­der, me­ner fors­ker­ne.

6 FEIRER JENTER:

Skole­jen­te­ne i In­dia har på seg rosa tur­ba­ner (et hode­plagg) for­di de feirer FNs in­ter­na­sjo­na­le jente­dag. På den­ne da­gen er det eks­tra man­ge som snak­ker om hvor­dan jenter i ver­den har det. I noen fat­ti­ge land har jenter faer­re ret­tig­he­ter enn gut­ter.

7 VALG:

Det var valg i Af­gha­ni­stan i hel­gen. Det har len­ge va­ert krig og uro i lan­det. Der­for er val­get blitt ut­satt i over tre år. Man­ge er ikke vant med å få lov til å vel­ge hvil­ke po­li­ti­ke­re som skal sty­re lan­det.

Le­ker øde­lagt med en pa­ra­ply

Kjø­rer i 300 van­lig­vis kilo­me­ter i ti­men

Sy­nes­du­det lig­ner? Pre­si­dent Higgins (7

Har­vas­ket hen­de­ne

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.