Sist sett for 90 år si­den

Vel­dig få men­nes­ker har sett den­ne ken­gu­ru-ty­pen. Men plut­se­lig opp­da­get en tu­rist det sjeld­ne dy­ret.

Aftenposten Junior - - Dyrevenn - Tekst: Ing­rid Emi­lie Thore­sen Bak­ker

Iau­gust i år var den bri­tis­ke tu­ris­ten Michael Smith på tur i regn­sko­gen i In­do­ne­sia. Da opp­da­get han noe helt spe­si­elt da han så opp. I et tre satt et sjel­dent dyr.

Ken­gu­ru

Det var en Won­diwoi tre­ken­gu­ru. Sist gang noen så en slik ken­gu­ru, var for 90 år si­den.

– Det be­tyr at det fort­satt er håp for dyr som vi er red­de skal dø ut, sier Lindsay Re­nick May­er i or­ga­ni­sa­sjo­nen Glo­bal Wild­life Con­ser­va­tion.

Ikke umu­lig

Det er ikke helt umu­lig å fin­ne ar­ter man trod­de var helt borte og ut­ryd­det. I fjor ble en type sa­la­man­der som kal­les Jack­sons klat­re-sa­la­man­der, fun­net et­ter 41 år.

Hvor­for tar det så lang tid å fin­ne dem?

– Det fin­nes man­ge sav­ne­de dyre­ar­ter som man bare har sett én enes­te gang. Der­for vet vi vel­dig lite om hvor­dan dis­se ar­te­ne le­ver. Da blir det vans­ke­lig å lete, for­kla­rer bio­log Ru­ne Aae.

Men­nes­ker har skyl­den

Glo­bal Wild­life Con­ser­va­tion har, sam­men med 100 fors­ke­re, la­get en lis­te med over 1200 dyr som ikke er blitt sett på man­ge år.

Hvor­for for­svin­ner dy­re­ne?

– Stort sett er det all­tid men­nes­kers feil at de for­svin­ner. Vi jak­ter på dy­re­ne og øde­leg­ger hjem­ste­det de­res ved å hug­ge ned sko­gen der de bor, for ek­sem­pel, sier Aae.

For å red­de dis­se ar­te­ne må man først fin­ne dem. Der­for har man be­gynt å lete et­ter 25 av dem (men de fin­nes ikke her i Nor­ge).

– Vi krys­ser fing­re­ne og hå­per å fin­ne dem, sier Lindsay May­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.