– Det er lov å va­ere sur på meg

Knut Arild Harei­de, som er le­der for par­ti­et KrF, kan av­gjø­re om Nor­ge får ny stats­mi­nis­ter i høst. Det har han fått mye kjeft for. – Det er litt slit­somt for ti­den, sier han til Af­ten­pos­ten Junior.

Aftenposten Junior - - Forside - Tekst: Sa­vi­ne Zon­go, Re­u­ben Cuz­ner og Ing­rid Åbergs­jord Foto: Stein J. Bjør­ge

Noen sier at det ikke var så lurt det jeg gjor­de, sier Knut Arild Harei­de da Junior-jour­na­lis­te­ne Sa­vi­ne og Re­u­ben in­ter­vju­er ham på kon­to­ret hans.

Ble lei seg

For én må­ned si­den sa Harei­de noe uven­tet, som har skapt mye bråk. Han vil at par­ti­et hans (KrF) skal sam­ar­bei­de med Ar­bei­der­par­ti­et i ste­det for Høy­re. Det be­tyr at vi kan­skje får en ny stats­mi­nis­ter i Nor­ge i høst (les mer om det­te i den blå pi­len).

Man­ge i Hareides par­ti ble over­ras­ket, sin­te og lei seg for det­te, og nå er det ikke sik­kert at han får det som han vil.

Hvem er egent­lig Knut Arild Harei­de?

– Jeg er 45 år og pap­pa til to barn, Sa­ra (5) og Tord Olav (3). Jeg er le­der for Kris­te­lig Folke­par­ti (KrF).

Hvor­for vil du byt­te stats­mi­nis­ter nå?

– Jeg vil egent­lig ikke byt­te stats­mi­nis­ter. Men det er en føl­ge av at jeg vil at KrF skal byt­te side. Jeg lov­te etter val­get i fjor at Er­na Sol­berg skul­le få fort­set­te en stund til som stats­mi­nis­ter. Der­for skjer det­te først nå.

Er det noe spe­si­elt du ikke li­ker med Er­na?

– Er­na har gjort en god jobb som stats­mi­nis­ter. Men noen ting i Nor­ge har gått i feil ret­ning mens hun har styrt. Jeg vil at det skal bli mind­re for­skjel­ler mel­lom fat­ti­ge og rike i Nor­ge, sier Harei­de.

Da Af­ten­pos­ten Junior gikk i tryk­ken fre­dag, så det ut som de fles­te i KrF ikke er eni­ge med Harei­de.

Var det litt dumt å fore­slå?

– Nei. Jeg viss­te da jeg fore­slo det, at jeg kun­ne tape. Man­ge støt­ter meg også, så det kom­mer til å bli en vel­dig jevn av­stem­ning fre­dag.

Skjøn­te du ikke at det kom til å bli mye bråk?

– Jo, jeg viss­te det. Men li­ke­vel gjor­de jeg det for­di jeg me­ner det var rik­tig.

Er det ikke slit­somt å få så mye kjeft?

– Jo, men jeg har bedt litt om det selv. Og det må va­ere lov å kjef­te på meg.

Blir du lei deg når man­ge blir sure på deg?

– Nei, det er lov å va­ere sur på meg. Det må jeg tåle.

Kom­mer du til å slut­te som parti­le­der hvis du ta­per fre­dag?

– Det vil jeg ikke sva­re på.

Hva er det førs­te du gjør når du kom­mer hjem etter en slit­som dag?

– I går kom jeg hjem klok­ken 21. Da så jeg på en fot­ball­kamp, der Li­ver­pool vant 4–0.

Hva er ditt bes­te råd til barn som vil end­re noe?

– Hvis du er opptatt av noe, si ifra. Det er lov å va­ere uenig med and­re. Men det er vik­tig å snak­ke fint om and­re, selv om du er uenig med dem.

rna­list (12) Junior-jour­na­list Sa­vi­ne(12) knutArild Harei­de(45)

Sa­vi­ne(12) – Jeg tror kona mi sy­nes det er slit­somt å va­ere gift med en mann som la­ger så mye styr, sier Harei­de. Harei­de(45) Re­u­ben(12)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.