Tog av men­nes­ker som vil inn i USA

Fle­re og fle­re men­nes­ker flyk­ter nå i flokk fra Hon­du­ras til USA. Hvor­for gjør de det?

Aftenposten Junior - - Nyheter Fra Verden - Tekst: Cathrine Sol­bak­ken

For litt over to uker si­den be­gyn­te cir­ka 200 men­nes­ker å gå hjemme­fra, fra byen San Pe­dro Sula i Hon­du­ras. Etter hvert be­gyn­te fle­re å gå sam­men med dem. Tu­sen­vis av men­nes­ker har nå gått helt til Mex­i­co. Må­let er å kom­me inn i USA.

Går sam­men

Flok­ken av men­nes­ker kal­les en ka­ra­va­ne. Det be­tyr at de er vel­dig man­ge men­nes­ker som går sam­men.

Noen har gitt opp un­der­veis. Det er usik­kert ak­ku­rat hvor man­ge som er med i ka­ra­va­nen, men på det mes­te skal de ha va­ert rundt 7000 per­soner.

– Det er vik­tig for dem å va­ere man­ge, sier Be­ne­dic­te Bull, som er eks­pert på Mel­lom­A­me­ri­ka.

Tryg­ge­re å gå sam­men

– Det er tryg­ge­re når så man­ge kan pas­se på hver­and­re. De slip­per også å be­ta­le for å få hjelp fra men­nes­ke-smug­le­re. Van­lig­vis er det sånn at de som vil ta seg inn i USA, be­ta­ler noen for å sør­ge for at tu­ren er sik­ker. Det tren­ger de ikke nå, sier Bull.

Vil ha det trygt

Fat­tig­dom er én grunn til at de rei­ser fra hjem­lan­det sitt. Men for man­ge er det vik­tigst å kom­me seg bort fra kri­mi­na­li­tet og vold, som det er mye av i Hon­du­ras.

– Må­let de­res er et tryg­ge­re liv i USA. De øns­ker seg en jobb sånn at de kan­skje kan sen­de pen­ger hjem, sier hun.

Upo­pu­la­er pre­si­dent

Hvor­for det­te skjer ak­ku­rat nå, er usik­kert.

Ny­he­ten om en ka­ra­va­ne spred­te seg via so­sia­le medi­er. Man­ge som har opp­levd trus­ler og fat­tig­dom, så det som en fin mu­lig­het til å dra, for­tel­ler Bull.

Trump sier nei

I Mex­i­co, som de fles­te har kom­met frem til nå, er det fle­re or­ga­ni­sa­sjo­ner som gir dem mat og drik­ke.

Men­nes­ke­ne i ka­ra­va­nen har lov til å søke om å få bo i et an­net land enn det de kom­mer fra. Men USAs pre­si­dent Do­nald Trump har sagt at han ikke vil at de skal få kom­me inn i USA.

De som be­stem­mer i Mex­i­co, har for­søkt å stop­pe ka­ra­va­nen.

– Men folk har stort sett kom­met seg over lande­gren­se­ne, sier Bull.

– Hva skjer nå?

– Jeg tror noen få av men­nes­ke­ne i ka­ra­va­nen kom­mer seg inn i USA, men ikke man­ge. Noen får nok bli i Mex­i­co. Man­ge må rei­se hjem igjen, sier hun.

Fle­re tu­sen men­nes­ker går sam­men i ka­ra­va­nen. For litt over en uke si­den na­er­met de seg gren­sen til Gua­te­ma­la.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.